Byggherre på et skogsveiprosjekt 

Mann som står på en skogsvei som er under bygging. Foto.
Foto: Martin Bråthen

Nå du skal bygge en skogsvei regnes du som byggherre på prosjektet. Med det får du et ansvar med å bidra til å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for de som jobber på prosjektet ditt. Her finner du artikler og materiell som kan hjelpe deg med å forstå din rolle og utøve den. 

Byggherre ved skogsveibygging – et digitalt kurs om byggherreforskriften 

Det er utviklet et kurs som skal hjelpe deg å forstå hva bygg­herre­for­skriften går ut på. Vi tar utgangs­punkt i et skog­svei­pro­sjekt som eksempel i kurset. Kurset tar ca. 2 timer å gjennomføre. 

Byggherreansvaret – ei kort sjekkliste 

Som bygg­herre har du en rekke plikter. Her er det en sjekk­liste som skal hjelpe deg å huske dem. 

Byggherreforskrifta – involverte, definisjoner og tilstedeværelse 

I et bygge- og anleggs­pro­sjekt som ved skog­svei­byg­ging vil det ofte være mange aktører inne, og aktø­rene har forskjel­lige roller og plikter i henhold til bygg­herre­for­skriften. Her får du en enkel oversikt. 

SHA-plan (mal) 

Byggherres viktigste verktøy for å ivareta sikkerhet, helse og arbeids­miljø (SHA). Denne planen er nøkkelen til å innfri bygg­herre­for­skrif­tens bestem­melser, men også for å sikre et prosjekt med fornøyde aktører og et lønn­somt prosjekt. Her finner du en mal som kan brukes i ditt skogsveiprosjekt. 

Eksempler her på vanlige risikoforhold ved bygging av landbruksvei 

I forbin­delse med plan­leg­ging og prosjek­te­ring skal risiko fjernes. Der dette ikke er mulig vil det være igjen noe risiko som skal redu­seres. Denne rest­ri­si­koen skal doku­men­teres og spesi­fikke tiltak for å ivareta liv og helse skal komme frem i SHA-planen. Her er ei liste med risiko­ele­menter som kan dukke opp i et skog­svei­pro­sjekt og som må inn SHA-planen om risi­koen ikke kan elimineres. 

Forebyggende tiltak – byggherre skal stille krav til entreprenør for å ivareta SHA 

Aktørene (entre­pre­nører og arbeids­gi­vere) som bygger skog­s­veien har en rekke krav på seg for å ivareta sine arbei­dende og forhol­dene på arbeids­plassen. Byggherre har et medan­svar for å sikre forhol­dende på prosjektet sitt. I denne artik­kelen går vi igjennom innholdet i krav­punk­tene fra forskriften og kommen­terer dem med utgangs­punkt i et skog­svei­pro­sjekt som eksempel. 

Koordinering på bygge- og anleggsplassen 

Der det er flere aktører inne i et av prosjek­tets ulike faser kreves det koor­di­ne­ring for å sikre sikkerhet, helse og arbeids­miljø gjennom god dialog og samhand­ling. Byggherre kan være koor­di­nator for eget prosjekt eller sette bort oppgaven til andre. Her er en artikkel om rollen koordinator. 

Skogbrukets veiplanleggere og deres rolle etter byggherreforskriften 

Prosjekterende aktører er de som detalj­plan­legger skogsveien/brua. Prosjekterende vil gjennom sine valg av løsninger ha enorm innvirk­ning på sikkerhet, helse og arbeids­miljø for aktø­rene som senere skal bygge veien. Derfor skal prosjek­te­rende etter bygg­herre­for­skriften doku­men­tere sine valg, konkre­ti­sere risiko som ikke lar seg fjerne og komme med forslag til tiltak for å redu­sere risiko. Les mer om rollen som prosjek­te­rende i denne artik­kelen som foku­serer på skog­bru­kets veiplan­legger som eksempel. 

Oversiktsliste over arbeidende på bygge- og anleggsplassen 

Det skal føres daglige over­sikts­lister over personene som skal befinne seg på bygge- og anleggs­plassen. Dette skal gjøres elekt­ro­nisk og lista skal lagres 6 måneder etter at prosjektet er ferdig. Her finner du et skjema du kan benytte i ditt skogsveiprosjekt. 

HMS-kort: Det stilles krav om HMS-kort på bygge- og anleggs­plassen. Det er arbeids­gi­vers ansvar å skaffe dette til sine arbeids­ta­kere. Byggherre, koor­di­nator og verne­ombud kan kontrol­lere de arbei­denes HMS-kort. Skal bygg­herre gjennom sitt foretak bidra med å bygge veien er det lurt å bestille egne HMS-kort. 

Sikker Jobb Analyse (SJA) – informasjon 

Sikkerjobbanalyse er et begrep som ofte blir nevnt i forbin­delse med bygge- og anleggs­pro­sjekter. Dette er en jobbana­lyse som skal bidra til å ivareta liv og helse i utfø­rel­ses­fasen. SJA hører innunder arbeids­gi­vers (entre­pre­nørs) helse, miljø og sikker­hets­ar­beid (HMS) og skal skilles fra sikkerhet, helse og arbeids­miljø (SHA) som bygg­herre skal sørge for. Les mer om SJA i denne artikkelen. 

Byggherreforskriften – finansiering av arbeidet

Arbeid med å følge opp bestem­mel­sene i bygg­herre­for­skriften kan finan­sieres på flere måter. Du finner en over­sikt i denne artikkelen.