Veinormalene

En tømmer bil lastet med tømmer kjører på en skogsbilvei.
Tømmerbil på skogsbilvei. Foto: Haakon Braathen Fjeld

Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelser er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav for landbruksveier. Byggebeskrivelsen med henvisninger til fagstoff viser hvordan anleggsarbeidet utføres. I håndboka defineres alle permanente landbruksveier godkjent for jord- og skogbruksformål.

Normaler for skogsbilveier

Håndbok

Normaler for land­bruks­veier er en håndbok som inne­holder tekniske og geomet­riske krav til åtte forskjel­lige klasser av land­bruks­veier, og en bygge­be­skri­velse som forteller hvordan anleggs­ar­beidet bør utføres. Håndboka kan lastes ned i PDF-format. 

Kravene til trans­port­stan­dard har gjennom tiden ført til flere revi­sjoner. Siste revi­sjon er fore­tatt i august 2016. Det er også utar­beidet en kort­ver­sjon på 2 A5-sider.

Landbrukets veiklasser

Artikkel

Landbruksveier for bil og traktor er inndelt i 8 veiklasser i normaler for land­bruks­veier med bygge­be­skri­velse. Valg av veiklasse skal bygge på en helhets­vur­de­ring av økono­miske, miljø­mes­sige og drifts­tek­niske forhold i veiens dekningsområde.

Grusvei gjennom en skog. Veien har grøfter.

Utvikling i veinormalenes standardkrav

Artikkel

Denne artik­kelen gir en over­sikt over hvordan stan­dar­dene i veinor­ma­lene har utviklet seg fra 1964 og frem til i dag. 

Vegbygging på fuktig mark i Treschow Fritzøes skoger i 1964. Her ser vi to menn og en traktor i aktivitet ved det som på dette tidspunktet var fronten i vegprosjektet. Fotografiet viser hvordan man hadde lagt hogstavfall – småtrær og kvist – i det som skulle bli veglinja, for å gi bedre bæring for de massene vegen skulle bygges av. Disse massene ble skjøvet på plass ved hjelp av en David Brown-traktor med frontmontert skjær med bistand fra en mann med krafse.

Foto topp­bilde: Haakon Braathen Fjeld