Landbrukets veiklasser 

Grusvei gjennom en skog. Veien har grøfter.
Skogsbilvei - veiklasse 3. Foto: Martin Bråthen

Landbruksveier for bil og traktor er inndelt i 8 veiklasser i normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse. Valg av veiklasse skal bygge på en helhetsvurdering av økonomiske, miljømessige og driftstekniske forhold i veiens dekningsområde.

Klassene er kort forklart slik: 

VeiklasseDefinert som:
1helårs bilvei som bygges i samar­beid med det offent­lige slik at den senere kan inngå i det offent­lige veinett 
2helårs bilvei med høy stan­dard som skal kunne trafik­keres med lass hele året 
3stan­darden for skogs­bil­veier, gards- og seter­veier med moderat til lavt trafikk­grunnlag. Kan brukes hele året, unntatt i tele­løs­ning og peri­oder med spesielt mye nedbør 
4bilveier som bygges for trans­port av tømmer og andre land­bruks­pro­dukter i barmarks perioden 
5bilveier beregnet for tømmer­trans­port med bil uten henger uteluk­kende i barmarks perioden 
6bilveier for tømmer­trans­port på vinter­føre, der veiens bære­evne baseres på tele og snø
7veier for trans­port med laste­traktor og land­bruks­traktor med henger 
8veier for trans­port av tømmer og land­bruks­pro­dukter med land­bruks­traktor eller annet lettere transportutstyr. 
Tabell 1: over­sikt over veiklassene 

Å bygge en skog­svei er søknads­pliktig. Søknaden være godkjent før veien påbegynnes! 

Enkle og midlertidige driftsveier i skogbruket 

Er en flek­sibel ordning for å sikre tilgang til skogsom­råder der det ikke er økonomi eller grunnlag for et perm­a­nent veinett. I mange områder er det behov for enkle veier i forbin­delse med slutt­a­virk­ning for å få hentet ut tømmeret. Vanlig bruk er de såkalte «graver­drif­tene», som betyr at graver lager veier til hogst­ma­ski­nene for at de skal nå frem til tømmeret på en sikker måte. 

Enkle og midler­ti­dige veier er søknads­plik­tige og må være godkjent før veiene påbe­gynnes. Det er noen unntak der avvik fra ett av krite­riene medfører søknadsplikt: 

  • Under 150 meter lengde fra start til ende 
  • Under 450 m2 areal bearbeidet 
  • Ikke endringer i terrenget, verken mer enn 1 meter opp eller 1 meter ned 

Husk at enkle og midler­ti­dige veier skal tilbake­føres etter bruk, søknads­plikt eller ikke. I en søknad er det et krav om infor­ma­sjon drifts­stør­relse som tiltaket betjener og tids­pe­riode for bruk. Etter denne tids­pe­rioden skal veien tilbake­føres. Det vil si at naturen i stor grad skal restau­reres og vokse til igjen med skog. Disse veiene skal ikke bli perm­a­nente ATV-veier eller traktorveier! 

Smål vei som er planert ut i en bratt skråning. Det står en hogstmaskin og en lassbærer på veien.  Foto.
Enkel og midler­tidig driftsvei (søknads­pliktig). Foto: Martin Bråthen