Landbrukets veiklasser 

Grusvei gjennom en skog. Veien har grøfter.
Skogsbilvei - veiklasse 3. Foto: Martin Bråthen

Landbruksveier for bil og traktor er inndelt i 8 veiklasser i normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse. Valg av veiklasse skal bygge på en helhetsvurdering av økonomiske, miljømessige og driftstekniske forhold i veiens dekningsområde.

Klassene er kort forklart slik: 

VeiklasseDefinert som:
1helårs bilvei som bygges i samarbeid med det offentlige slik at den senere kan inngå i det offentlige veinett 
2helårs bilvei med høy standard som skal kunne trafikkeres med lass hele året 
3standarden for skogsbilveier, gards- og seterveier med moderat til lavt trafikkgrunnlag. Kan brukes hele året, unntatt i teleløsning og perioder med spesielt mye nedbør 
4bilveier som bygges for transport av tømmer og andre landbruksprodukter i barmarks perioden 
5bilveier beregnet for tømmertransport med bil uten henger utelukkende i barmarks perioden 
6bilveier for tømmertransport på vinterføre, der veiens bæreevne baseres på tele og snø
7veier for transport med lastetraktor og landbrukstraktor med henger 
8veier for transport av tømmer og landbruksprodukter med landbrukstraktor eller annet lettere transportutstyr. 
Tabell 1: oversikt over veiklassene 

Å bygge en skogsvei er søknadspliktig. Søknaden være godkjent før veien påbegynnes! 

Enkle og midlertidige driftsveier i skogbruket 

Er en fleksibel ordning for å sikre tilgang til skogsområder der det ikke er økonomi eller grunnlag for et permanent veinett. I mange områder er det behov for enkle veier i forbindelse med sluttavirkning for å få hentet ut tømmeret. Vanlig bruk er de såkalte «graverdriftene», som betyr at graver lager veier til hogstmaskinene for at de skal nå frem til tømmeret på en sikker måte. 

Enkle og midlertidige veier er søknadspliktige og må være godkjent før veiene påbegynnes. Det er noen unntak der avvik fra ett av kriteriene medfører søknadsplikt: 

  • Under 150 meter lengde fra start til ende 
  • Under 450 m2 areal bearbeidet 
  • Ikke endringer i terrenget, verken mer enn 1 meter opp eller 1 meter ned 

Husk at enkle og midlertidige veier skal tilbakeføres etter bruk, søknadsplikt eller ikke. I en søknad er det et krav om informasjon driftsstørrelse som tiltaket betjener og tidsperiode for bruk. Etter denne tidsperioden skal veien tilbakeføres. Det vil si at naturen i stor grad skal restaureres og vokse til igjen med skog. Disse veiene skal ikke bli permanente ATV-veier eller traktorveier! 

Smål vei som er planert ut i en bratt skråning. Det står en hogstmaskin og en lassbærer på veien.  Foto.
Enkel og midlertidig driftsvei (søknadspliktig). Foto: Martin Bråthen