Ryddesag

nærbilde av filing av sagblad.

Motorryddesaga er et meget effektivt redskap som krever god arbeidsteknikk og planleggingsevne for å utnytte potensialet. 

Ungskogpleie temabok

Oppdater deg på ungskog­pleie, vi har flere ressurser. Stell av ungskogen er noe av det viktigste en skog­eier kan gjøre. Den nye temaboka er i tråd med ny skogstandard.

Denne temaboken handler om stell av ungskogen som er noe av det aller viktigste en skog­eier kan gjøre. Leseren skal gjennom denne boka bli kjent med utford­ringer for ungskogen på forskjellig type mark og tiltak for å sikre at fram­tids­skogen likevel vokser opp under opti­male forhold til beste for skog­eier og samfunnet. Korrekte tiltak til riktig tid i ungskog­pleien er de viktigste tilta­kene for å sikre et godt økono­misk resultat i skog­bruket etter at en god foryn­gelse er sikret.

Du får innsikt i økono­miske virke­midler som ytes til gjøre­målet, samt kunn­skap om lønn­som­heten av å utføre ungskog­pleie. Boka viser deg redska­pene som brukes og hvordan ungskog­pleie utføres i praksis.

For å orke å rydde i ungskog en hel dag, er det viktig med godt utstyr som er riktig innstilt. Vi ser i denne videoen på hva du må ha av godkjent utstyr.
Slik filer og vigger du sagten­nene på ryddesaga!

Ungskogpleie

Spilleliste Youtube

Gjennom 9 film­klipp får du innsikt i hvordan du plan­legger og gjen­nom­fører ungskog­pleie med ryddesag – på en sikker måte under ulike skogforhold.

Filmklippene er et samar­beid mellom Skogforsk, Säker Skog, Skogsstyrelsen, Skötselskolan, Skogskunskap og Skogkurs.


Stangmontert kjederyddesag

Kjederyddesagene har vist seg å være et godt supple­ment til de tradi­sjo­nelle rydde­sa­gene. Først og fremst fordi disse er lett å hand­tere, enklere arbeids­tek­nikk, liten fare for kast og god effek­ti­vitet når dimen­sjoner i ungskog­feltet øker.

Både Husqvarna og Stihl tilbyr kjede­ryddesag. Utstyret viser inter­es­sante egen­skaper samtidig som de på noen områder har større effek­ti­vitet enn ryddesaga.

Enklere arbeidsteknikk

Den tradi­sjo­nelle rydde­saga krever god arbeids­tek­nikk og øvelse for å være effektiv. Stangmonterte kjede­sager er enklere å bruke for de som har liten erfa­ring. For mange skog­eiere kan dette være et svært godt alter­nativ, og gjør egen­inn­satsen i ungskogen inter­es­sant og lære­rikt. Og ikke minst et lønn­somt tiltak for fram­tids­skogen og skog­ei­e­rens lommebok.

Sikkerhet

Sammenlignet med vanlig motorsag og ryddesag oppstår det lite kast med denne sagtypen. Dette er en stor arbeids­tek­nisk fordel da det er liten fare for å skjære inn i nabo­treet når det skal regu­leres blant trær som står tett. Sikkerheten er bety­delig bedre når kast­faren er redu­sert. Stihl sin sag festes i kroken på rydde­sagselen. Dette gir den beste sikker­heten, og opera­tøren unngår å komme i kontakt med sagkjedet. Det gir også det beste utgangs­punkt for å arbeide lett og effektivt.

På Husqvarna sin sag er motoren er plas­sert i en bære­meis som bæres på ryggen som en rygg­sekk. Skjæreutstyret er hengt opp i et «tårn» med et flek­si­belt oppheng som holder utstyret og gir god rekke­vidde, og bidrar til å gjøre arbeidet lite anstrengende.

Brukt på riktig måte, og med nødvendig opplæ­ring i sikker bruk, vil ordi­nært personlig verne­ut­styr som for ryddesag være egnet også for denne redskapen.