Ungskogpleie med motorryddesag – 7,5 timer – kursbeskrivelse

instruktør jannicke viser ungskogpleie i praksis.

Dokumentert sikker­hets­opp­læ­ring for bruk av motor­ryddesag, i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013.

Gjennom øvin­gene lærer delta­kerne å bruke rydde­saga på en sikker måte. Deltakerne får prak­tisk opplæ­ring av auto­ri­sert instruktør.

Emner for kurset

  • Vedlikehold av motorryddesag.
  • Kontroll og funk­sjons­tes­ting av verneinnretninger
  • Filing av ryddesagblad.
  • Innstillinger.
  • Sikker arbeids­tek­nikk.
  • Sikker skjære­tek­nikk.
  • Verneutstyr og sikkerhetsregler.
  • Planlegging av arbeidet.
  • Resultatkontroll.
  • Praktiske øvelser

Varighet og praktisk info

Kurset varer i 7,5 timer og kan gjen­nom­føres både på dagtid/kveldstid og lørdager.

Kurset foregår i ute skogen.
På kurset benytter delta­kerne sin egen sag og verne­ut­styr. 5–6 delta­kere pr kurs.