Kulturminner

Alle spor etter menneskelig aktivitet opp gjennom tidene kan anses som kulturminner. Definisjonen av kulturminner i kulturminneloven dekker både fysiske ting som ruiner fra gamle bygninger, fangstgroper, gamle veger eller
gravhauger, og områder det knytter seg tradisjon, tro eller historiske hendelser til. Slike områder kalles gjerne kulturmiljøer. 

Kulturminner i skog

Skogkurs info – 1 side

Hensikten med kultur­minne­loven er å verne om vår kulturarv og identitet.

Kun en brøkdel av alle kultur­minner i Norge er kjent og regist­rert. Mange av de uregist­rerte kultur­min­nene finnes i skog, og kan være svært vans­ke­lige å se under vege­ta­sjonen. Dette bør man ta forbe­hold om under skog­bruks­tiltak slik som hogst, gjøds­ling, mark­be­red­ning og plan­ting.
Skal man foreta skog­bruks­tiltak i områder med kjente kultur­minner som poten­sielt kan ta skade, skal de ansvar­lige for kultur­minne­for­valt­ning i kommunen kontaktes. 

Kartlegging og hensyn­tag­ning av kultur­minner bør være en sentral del av driftsplanleggingen. 

Skogbruk og kulturminneforvaltning

Skogkurs resyme – 4 sider

Hvert eneste kultur­minne er unikt og rommer en liten bit med infor­ma­sjon om fortida som ikke noe annet kultur­minne vil kunne gi oss. 

De fleste kultur­minner fra nyere tid er ikke fredet etter kultur­minne­loven, men dette betyr ikke at de er uten verne­verdi. Skogbruket har et sektor­an­svar for å ivareta kultur­minner som har verne­verdi, uansett om de faller innenfor fred­nings­be­stem­mel­sene i kultur­minne­loven eller ei.

Kulturminner og skogbruk

Temahefte – 78 sider

Mange kultur­minner kan være vans­ke­lige å oppdage. Dette heftet omtaler kort noen hoved­grupper av kultur­minner som kan opptre i dette land­skapet, men først og fremst gir heftet råd om hvordan man kan ta hensyn til kultur­min­nene i et aktivt drevet landbruk.