Rødlista

Lungenever, nærbilde som viser form og struktur.
Lungenever

Norsk rødliste for arter er ment som et verktøy for forvaltning av det biologiske mangfoldet i naturen. Lista oppdateres hvert femte år. I Norge er det Artsdatabanken som har ansvaret for utarbeidelsen av den norske Rødlista, basert på retningslinjer fra Den internasjonale naturvernunionen (IUCN), som produserer den globale rødlista.

Arbeidet med Rødlista for arter handler om å vurdere risi­koen arter har for å dø ut. Dette gjøres etter et sett med krite­rier, som forsøker å gi et best mulig realis­tisk bilde på utvik­lingen. Herunder blant annet å vurdere utvik­lingen av den aktu­elle artens popu­la­sjons­stør­relse, geogra­fiske utbre­delse og tilgjen­ge­lige leveområder. 

Basert på vurde­rin­gene plas­seres arten i en kategori.

Hvorfor havner arter på rødlista?

Endring, frag­men­te­ring og ødeleg­gelse av artenes leve­om­råder er noen av de aller fremste trus­lene mot det biolo­giske mang­foldet. For eksempel som en konse­kvens av forurens­ning og konver­te­ring av land­om­råder til andre formål slik som matpro­duk­sjon, hytte­felt eller indu­s­tri­om­råder. I tillegg til areal­end­ringer skaper intro­duk­sjon av frem­mede arter, økt spred­ning av sykdommer, økt bruk av natur­res­sur­sene og et klima i endring store utfordringer.

Rødliste for naturtyper

Hensikten med denne rødlista er å gi forvalt­ningen over­sikt over hvilke natur­typer som står i fare for å forsvinne. Slike natur­typer kan være alt fra kyst­lynghei til sjeldne skog­typer som tempe­rert kyst­furu­skog eller et korallrev langs kysten. Naturtypene havner i tilsva­rende rødliste­ka­te­go­rier som artene, men basert på litt andre krite­rier. For eksempel om de er redu­sert i stør­relse eller tilstand, eller om det finnes få slike natur­typer fra før av.