Sertifisering

Dame som går tursti i furuskog. Bred sti med høye trær

Kurs Skogsertifisering og miljøhensyn

Temaheftet Norsk PEFC Skogstandard 

– Standard for et bære­kraftig skog­bruk er femte utgave om krav og gjen­nom­fø­ring av skog­stan­darden i Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem. Revidert Norsk PEFC Skogstandard trådte i kraft 1. mars 2023, og består nå av 30 krav­punkt. I heftet er krav­punk­tene gjen­gitt ordrett. De prak­tiske rådene om gjen­nom­fø­ring som er gitt til hvert enkelt krav­punkt, er gitt av Norges Skogeierforbund og Norskog for å bidra til at det blir mest mulig lik forstå­else og praksis.

Du vil få best lærings­ut­bytte av å kombi­nere tema­heftet med SKOGSKOLEN.no sitt nett­kurs. Nettkurset har rikelig med bilder, filmer og øvelser. Temaheftet er tilgjen­gelig som digital PDF i nettkurset.

PEFC_kurshefte

Nettkurs i PEFC

Her er kurset du trenger om nye PEFC Skogstandard.
Oppdaterte kjøre­regler for skog­bruket er satt. Skogkurs har stått i spissen for det som blir den obli­ga­to­riske opplæ­ringen av ny Norsk PEFC Skogstandard.

Kurset innleder med et emne om serti­fi­se­rings­sys­temet: Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem. Deretter presen­teres Norsk PEFC Skogstandard sine 30 krav­punkt, fordelt på følgende emner: 

  • Plan og dokumentasjon 
  • Biologisk mang­fold 
  • Vann og våtmark 
  • Sosiale verdier 
  • Skogbrukstiltak 
  • Treslagsvalg 
  • Helse, miljø og sikkerhet 

Både tema­heftet og nett­kurset er utar­beidet i et samar­beids­pro­sjekt mellom Skogkurs, Norges Skogeierforbund og Norskog.


Podkast: Hvorfor må jeg ta PEFC kurset?

Alle som plan­legger eller gjen­nom­fører skog­bruks­tiltak må ha oppda­tert kompe­tanse i hva som er stan­darden for et bære­kraftig norsk skog­bruk. I denne podkasten oppsum­merer vi det viktigste av hva den nye PEFC Skogstandarden inne­holder. I denne episoden av Skogkurs podden hører du Knut Nesland, skog­sjef i AT Skog, Knut Haugsrud, skog­eier i Sør-Aurdal, Anna Lena Albertsen og Bjørnar Sørbøen fra Skogkurs.

Podkast: Skogsertifisering i Norge

Podkasten gir et tilbake­blikk på skog­ser­ti­fi­se­rin­gens historie i Norge, og hvordan vi har kommet fram dagens serti­fi­se­rings­sys­temer. I denne episoden deltar Trygve Øvergård, Martin Moi Stener og Eva Skagestad.