Jaktledelse

Hver enkelt jeger er ansvarlig for sine handlinger, både i forhold til skrevne og uskrevne lover og regler. Når flere personer jakter sammen er det nødvendig og hensiktsmessig at jakten foregår i organiserte former. 

Jaktledelse er obli­ga­to­risk og forskrift festet på alle elg- og hjorte­jaktlag, samt under lisens­jakt på bjørn. Kurset skal gi ledere på elg- og hjorte­jaktlag kunn­skap, hold­ninger og moti­va­sjon slik at stor­vilt­jakta foregår humant, sikkert og forvalt­nings­messig forsvarlig. Samtidig skal jakt­laget fungere sosialt og kulturelt.

Heftet:
Jaktledelse – jakt på hjortevilt og rovdyr

Målet med heftet er at jakt­le­dere skal få økt kunn­skapen om aktu­elle lover og forskrifter, hjorte­vilt­for­valt­ning, human og sikker jakt, ettersøk og ivare­ta­kelse av viltet som kjøttressurs. 

Målgruppe:

  • Ledere og nest­le­dere på elg- og hjorte­jaktlag, og poten­si­elle jaktledere
  • Andre med ansvar og myndighet innen offentlig og privat elg- og hjorteforvaltning

Forfattere: Dagh Bakka, Skogkurs og Vidar Holthe, Norges Skogeierforbund.