Foredling av hjorteviltkjøtt

to kjøttskjærere som har patert og renskåret en stor del kjøtt og jobber med kjøttet videre.

Årlig felles 6 500 tonn hjorteviltkjøtt, hvorav 15 % leveres til viltbehandlingsanlegg. 85 % tas hånd om av jegerne og jaktlagene til egen husholdning og til lokal foredling.

Bearbeiding og salg av vilt­kjøtt til andre er regu­lert gjennom bestem­melser som er vans­kelig og til dels lite kjent. Mattilsynet skal kontrol­lere at bestem­mel­sene håndheves.

Word-doku­mentet over inneholder:

  • Skjema for mottak av kjøtt 
  • Skjema for fored­ling av kjøtt 
  • Skjema for renhold 
  • Skjema for temperatur 
  • Skjema for fareanalyse

Norge inngikk i 2010 EØS-avtale angå­ende vilt­kjøtt-omset­ning. EUs forord­ninger er tatt inn i de norske forskrif­tene på området. I tillegg fikk Norge forhandlet seg til noen unntaks­be­stem­melser med begrun­nelse i natur­gitte forhold og histo­riske tradi­sjoner. Samlet her dette gitt et lite over­siktlig regel­verk som lokale vilt­kjøtt-fored­lere skal forholde seg til og som Mattilsynet skal kontrollere.

For å gjøre regel­verket mer tilgjen­gelig, har prosjeket samlet de bestem­mel­sene som er rele­vant for jegere og lokale fored­lere. Men å sette seg inn i og følge prosjek­tets anvis­ninger, skal akti­vi­teten være innenfor gjel­dende bestemmelser.