Kantsoner

Vegetasjonssonene mot våtmarksområder, kulturlandskap, myrer, bekker, vann og vassdrag kalles kantsoner. Disse sonene er svært viktige, både økologisk og økonomisk. Ivaretagelse og opprettholdelse av slike soner står sentralt i det moderne skogbruket.

Kantsoner

Skogkurs info – 2 sider

Kantsoner skaper viktige leve­om­råder for svært mange arter, både vann- og landle­vende. Her finner artene ly fra vær og vind, skjule­steder, attrak­tive hekke­om­råder og boplasser, gode spred­nings- og vand­rings­kor­ri­dorer og viktige matres­surser.

Det biolo­giske mang­foldet er ofte stort der to ulike livs­mil­jøer møtes, slik som i kant­sonen mellom en elv og et skogsområde. 

Hva kjennetegner en god kantsone og hvorfor er kantsonene viktige? 

I denne podkasten snakker vi om forde­lene ved gode kant­soner. Kantsonen sørger for et gode økosys­temer både i og rundt kant­sonen. Kantsonen er også en god barriere mot erosjon.