Kantsoner

Vegetasjonssonene mot våtmarksområder, kulturlandskap, myrer, bekker, vann og vassdrag kalles kantsoner. Disse sonene er svært viktige, både økologisk og økonomisk. Ivaretagelse og opprettholdelse av slike soner står sentralt i det moderne skogbruket. 

I et stadig villere og våtere klima blir kant­so­nenes betyd­ning enda større. Skogbruket har et samfunns­an­svar i å forvalte kant­soner på en god måte.Nye PEFC Skogstandard skjerper inn kravene rundt vann og våtmark. Små bekker er et vanlig element i en skogs­drift og noe vi må øke fokuset på.

Bernt Bjørnstad forklarer hva en kant­sone er og ønsker velkommen til nettkurs.

Forvaltning av kantsoner – veileder

Målet med denne veile­deren er at du skal få kjenn­skap til hvordan kant­soner mot myr, vann og vass­drag skal forvaltes i et bære­kraftig norsk skog­bruk. Heftet gir en grundig innfø­ring i temaet, og du vil lære hvordan du i felt kan ta hensyn til og utvikle kant­so­nenes økolo­giske funk­sjoner.

Det er anbe­falt å bruke denne veile­deren i gjen­nom­fø­ring av nett­kurset: Forvaltning av kant­soner mot myr, vann og vass­drag i SKOGSKOLEN.no, skog­bru­kets felles e‑læringsplattform.

Veilederen og nett­kurset er finan­siert av Skogtiltaksfondet og Utviklingsfondet for skog­bruket. Prosjektet er gjen­nom­ført av Skogkurs, i samar­beid med NORSKOG, Norges Skogeierforbund, Norges vass­drags og energi­di­rek­torat og Statsforvalteren i Innlandet.

Forvaltning av kantsoner – nettkurs

I dette kurset kan du lære om kant­so­nenes betyd­ning for miljø, klima og vann­kva­litet og hvordan skog­bruket skal hånd­tere de etter gjel­dende lovverk og serti­fi­se­ring.

Temaer i nettkurset: 

  • Kantsonens økolo­giske betydning
  • Lovverk og PEFC
  • Hva er riktig skjøtsel i kantsoner?
  • Andre kant­sone­krav i skog

I nett­kurset vil du i større grad teste,
vurdere og lære ut fra bilder og illust­ra­sjoner, noe som gir en mer prak­tisk
tilnær­ming.

Kurset er støttet av Skogtiltaksfondet og Utviklingsfondet for skog­bruket.
Kurset er tilgjen­gelig på Skognærings felles e‑læringsplatform SKOGSKOLEN.

Kantsoner

Skogkurs info – 2 sider

Kantsoner skaper viktige leve­om­råder for svært mange arter, både vann- og landle­vende. Her finner artene ly fra vær og vind, skjule­steder, attrak­tive hekke­om­råder og boplasser, gode spred­nings- og vand­rings­kor­ri­dorer og viktige matres­surser.

Det biolo­giske mang­foldet er ofte stort der to ulike livs­mil­jøer møtes, slik som i kant­sonen mellom en elv og et skogsområde.