Veivedlikeholdslag

skilt ved skogsvei
Skilt ved skogsvei

Et veivedlikeholdslag er et driftsselskap som skal hjelpe til med å opprettholde veistandarden for veilagene i området, ved å tilrettelegge for et rasjonelt og funksjonelt vedlikehold. Laget skal sikre stabilitet og kontinuitet ved å drifte vedlikehold, engasjere entreprenører og ha orden på økonomien.

Vedtekter

Maler

Vedtekter er viktig. Her er eksempler på vedtekter for veivedlikeholdslag.

Mange lapper med lovparagraftegnet på. Tegning

Organisering av veivedlikeholdslag

Temahefte

Et veived­li­ke­holdslag er en drifts­enhet som sikrer ordnet forvalt­ning av veinettet i et område. Laget må stiftes av to eller flere som vil inngå et samar­beid. I dette tema­heftet kan du lese om hvorfor det er lurt å orga­ni­sere et veived­li­ke­holdslag, og ulike alter­na­tiver for orga­ni­se­ring og samar­beid. I heftet vil du også få tips til hvordan laget kan bygges opp og driftes.

Etablering av et veivedlikeholdslag

Veileder

Denne veile­deren er ment som et hjelpe­middel for å etab­lere og gjen­nom­føre prosjekter med mål om å etab­lere veived­li­ke­holdslag. En rekke forhold gjør det vans­kelig å komme med en fast oppskrift, men veile­deren skal hjelpe deg på rett spor. 

Veivedlikeholdslag – skatt og merverdiavgift

Artikkel

Veivedlikeholdslag følger stort sett de samme reglene som for veilag. I artik­kelen kan du lese om hva som normalt gjelder for veilag. 

Fotomontasje sedler

Veivedlikeholdsforening

Skogkurs – info

Dette info-arket er en kort oppsum­me­ring av innholdet fra forlø­peren til innholdet på denne tema­siden om veived­li­ke­holdslag, – Kongsvingermodellen. Info-arket går kort­fattet inn på veived­li­ke­holds-forening/-lag (begre­pene forening og lag kan brukes om hver­andre), samt litt om økonomi­pro­grammet VVFWEB. 

  • Martin Bråthen

    Martin er prosjekt­leder, og arbeider nesten uteluk­kende med faget skog­s­veier. Krav og forma­li­teter, orga­ni­se­ring, veivedli­ke­hold, økonomi, veiplan­leg­ging og sikkerhet er noen felter Martin behersker godt. Martin holder også tak i det admi­ni­stra­tive rundt kursene som omhandler skog­s­veier.