Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

to jegere i felt som tar ut involler av felt dyr

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens de var i live og behandlingen slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

Forsiden til standarden

Bransjestandard

  • Bransjestandard for felt­kon­troll av hjorte­vilt­kjøtt er entydig og klar, skal være lett forståelig for norske jegere og grunn­eiere og for resten av samfunnet.
  • Fordeling av ansvar og myndighet blir tydeliggjort.
  • Tillit, respekt og samar­beid mellom ulike aktører knyttet til hand­te­ring, kontroll og omset­ning av hjorte­vilt­kjøtt blir sikret.
  • Mattilsynet har vurdert denne stan­darden 17. juni 2022 og funnet den i tråd med regel­verket. Den er gjel­dende fra 01.07.2022.

Erklærings-blanketter for feltkontrollører

Erklærings-blan­ketter for felt­kon­trol­lører får du kjøpt i vår nett­bu­tikk. Hver pakke inne­holder 20 erklæ­rings-blan­ketter og 20 bunte­bånd i plastlomme. 

Viser erklæringsblankett

6 aktuelle filmer

Disse 6 videoene er en del av kurset Feltkontroll av hjorte­vilt­kjøtt utviklet av Skogkurs.

Spilleliste på YouTube 

Spilleliste på YouTube

Nyhetsbrev

Vi sender oppda­tert infor­ma­sjon til regist­rerte felt­kon­trol­lører som nyhetsbrev.

Nyhetsbrev januar 2023 – les her
Nyhetsbrev august 2022 – les her

Dersom du er felt­kon­trollør og ikke har mottatt nyhets­brev, send oss en e‑post om dette.

Dokumenter

Følgende skjema kan lastes ned og benyttes av godkjente feltkontrollører:


  • Øyvind Juliussen

    Øyvind er utdannet forst­kan­didat fra NMBU Ås. Han er ansvarlig for jakt, vilt og utmark ved Skogkurs. Han har jobbet som skog­bruks­sjef og vilt­for­valter fra 2008–2020 med ansvar for fall­vilt­gruppe og kommu­nalt fellingslag for store rovdyr.

  • Dagh er utdannet skog- og utmarks­tek­niker fra Evenstad og vilt­mäster fra Öster Malma. Han jobber med kursene felt­kon­troll av hjorte­vilt­kjøtt, lokal fored­ling av hjorte­vilt­kjøtt, jakt­le­delse, utmark som næring, ettersøk videre­gå­ende, ettersøk av hjorte­vilt og GPS – hunde­peil. Dagh har også jobbet mange år som utmarksforvalter.