Veiøkonomi

Ved bygging av nye skogsveier og ombygging av eksisterende veier, må nytten av tiltaket vurderes opp mot kostnadene. Anleggskostnadene ved bygging av skogsveier varierer mye mellom regioner og mellom anlegg. Anleggskostnaden og mengden skog og andre inntektskilder avgjør om det er lønnsomt å bygge skogsvei, og om det skal bygges bil‑, eller traktorvei. 

Veiøkonomi

Skogkurs veileder – 39 sider

I samar­beid med Norges Skogeierforbund og AT Skog har vi samlet det meste av rele­vant infor­ma­sjon om veiøko­nomi på ett sted.

Veilederen er først og fremst bygd for digital lesing. Derfor inne­holder den mange linker til digi­tale skjema, kalk­yler og fordyp­nings­stoff på andre nettsider.

Veilederen er finan­siert med tilskudd fra Skogbrukets Verdiskapingsfondog Utviklingsfondet for skogbruket.

Viser forside på veilederen

Veikalkulator

Skal vi bygge skogs­bilvei før vi hogger, eller skal vi satse på lang terreng­kjø­ring med lassbærer?

Kalkulatoren kan brukes på alle platt­former, – gjerne ute i skogen på en smart­te­lefon. Her kan skog­ei­eren, eller den som veileder skog­eiere, beregne nytten av å bygge vei framfor å drive lang terrengtransport.

Nytten er gevinsten ved innspart terreng­trans­port pluss fordelen av bominn­tekter, høyere jakt­verdi, billi­gere skog­skjøtsel, mer effek­tivt tilsyn m.m. På kost­nads­sida finner vi bygging av veien og alt fram­tidig vedlikehold. 

MVA på private skogsveianlegg og veilag

Artikkel

Et veilag kan være MVA-regist­rert. Denne artik­kelen omtaler hvordan MVA skal hand­teres dersom veilaget er MVA-regist­rert eller ikke, og de ulike reglene for anleggs­kost­nader og vedlikehold. 

Nybygd skogsbilvei. Foto.

Skogveikalkulatorer

Artikkel

Det finnes flere kalk­u­la­torer som skal være til støtte for å vurdere lønn­som­heten av å bygge/ombygge en vei. I denne artik­kelen finner du en over­sikt aktu­elle kalkulatorer.

Mann som taster på en stor kalkulator. Illustrasjon.

Utbetaling av skogfond og tilskudd underveis i veiprosjektet

Artikkel

Bruk av skog­fond og tilskudd kan gi store økono­miske bespa­relser i et veiprosjekt. 

sedler