Veiøkonomi

Ved bygging av nye skogsveier og ombygging av eksisterende veier, må nytten av tiltaket vurderes opp mot kostnadene. Anleggskostnadene ved bygging av skogsveier varierer mye mellom regioner og mellom anlegg. Anleggskostnaden og mengden skog og andre inntektskilder avgjør om det er lønnsomt å bygge skogsvei, og om det skal bygges bil‑, eller traktorvei. 

Veiøkonomi

Skogkurs veileder 39 sider

I samarbeid med Norges Skogeierforbund og AT Skog har vi samlet det meste av relevant informasjon om veiøkonomi på ett sted.

Veilederen er først og fremst bygd for digital lesing. Derfor inneholder den mange linker til digitale skjema, kalkyler og fordypningsstoff på andre nettsider.

Veilederen er finansiert med tilskudd fra Skogbrukets Verdiskapingsfondog Utviklingsfondet for skogbruket.

Viser forside på veilederen

Veikalkulator

Skal vi bygge skogsbilvei før vi hogger, eller skal vi satse på lang terrengkjøring med lassbærer?

Kalkulatoren kan brukes på alle plattformer, gjerne ute i skogen på en smarttelefon. Her kan skogeieren, eller den som veileder skogeiere, beregne nytten av å bygge vei framfor å drive lang terrengtransport.

Nytten er gevinsten ved innspart terrengtransport pluss fordelen av bominntekter, høyere jaktverdi, billigere skogskjøtsel, mer effektivt tilsyn m.m. På kostnadssida finner vi bygging av veien og alt framtidig vedlikehold. 

MVA på private skogsveianlegg og veilag

Artikkel

Et veilag kan være MVA-registrert. Denne artikkelen omtaler hvordan MVA skal handteres dersom veilaget er MVA-registrert eller ikke, og de ulike reglene for anleggskostnader og vedlikehold. 

Nybygd skogsbilvei. Foto.

Skogveikalkulatorer

Artikkel

Det finnes flere kalkulatorer som skal være til støtte for å vurdere lønnsomheten av å bygge/ombygge en vei. I denne artikkelen finner du en oversikt aktuelle kalkulatorer.

Mann som taster på en stor kalkulator. Illustrasjon.

Utbetaling av skogfond og tilskudd underveis i veiprosjektet

Artikkel

Bruk av skogfond og tilskudd kan gi store økonomiske besparelser i et veiprosjekt. 

sedler