Hjortevilt – seminar 2024

Forvaltning – jakt – nettverksbygging

Hjorteviltseminar 2024 avholdes 19.–20. mars, på Gardermoen, Scandic Oslo Airport.


Lunsj til lunsj seminar.
Program:

19.mars:

 • Suksesskriterier og barrierer for norske gårds- og vilt­slak­te­rier. V/ Hilde Kristine Lyby Wærp, Agri analyse
 • Utfordringer med å drive vilt­mottak? v/ Per og Ida, Langdalen vilt
 • Nytt fra Miljødirektoratet 
 • Bruk av droner til over­våk­ning av elg v/ Thomas Vogler/Martin Mayer Høgskolen Innlandet
 • Funn av mange døde elgkalver på Sørlandet, alle var smittet av den flått­bårne bakte­rien anaplasma. Hva vet vi egentlig? Og hva er veien videre? V/ Katrine Skajaa Gunnarsli Agder fylkes­kom­mune.
   
 • Helhetlig fokus på elgbeite. Hvilke beite­arter er viktig igjennom året for elgen. Christer Kalén, vilt­spe­sia­list, Skogsstyrelsen Sverige 
 • Ettersøk med viltets lidelse i fokus! Hvordan kan vi gjøre bedre ettersøk? V/ Lars Mikkelsen, Jagd i gode rammer og Øyvind Juliussen, Skogkurs.

20. mars:

 • Ikke lett å være elg! Hvordan påvirker preda­sjon fra ulv og bjørn elgbe­standen? Barbara Zimmermann, Høgskolen i Innlandet. 
 • Rådyr eller «bydyr»: økologi og forvalt­ning av rådyr i urbane strøk.» v/ Andreas Zedrosser, Universitetet i Sørøst Norge.
   
 • Nytt fra Naturdata. V/ Ane og Bodil fra Naturdata 
 • Kurs i elg- og hjorte­for­valt­ning v/Dagh Bakka Skogkurs.
 • Hjort i elgskogen! Hvorfor synker elgvek­tene, men ikke hjorte­vek­tene i samme område? Erling Meisingset NIBIO.
 • Informasjon fra Skogkurs.

Det kan komme endringer i programmet.

Meld deg på og få oppda­te­ring på fag og nettverk.

Presentasjoner fra Hjortevilt seminaret 2023

Elgbeitetaksering, kan vi sammen­ligne Äbin- og Solbraa modellen for beite­takst (Barbara Zimmermann, Evenstad, HINN)
En elgfor­valt­ning på vill­spor? (Jo Inge Breisjøberget, fagsjef jakt og fiske i Statskog)
Elgjakt ved vind­kraft­verk (Barbara Zimmermann, Håkan Sand, Cecilie Dyngeland, Signe Lund, Camilla Wikenros)
Overvåkingsprogrammet for Hjortevilt ‑elg: 1991–2021 (Erling J. Solberg, M. Heim, C. M. Rolandsen, NINA)
Hva er status på elgen i Sverige? (Widemo)
Villsvin og vill­svin­pro­sjektet (Johan Bergerud, Utmarksavdelingen)
Endring i skog­bruket, lukket hogst, hvordan kan dette påvirke fôrtil­gangen for elg? (Bjørn Einar Rakstang. Skogkurs)
Endringer i det utøvende skog­bruket, hvordan påvirker dette elgen. Kondisjon og produk­sjon. (Christer Kalen, Naturvårdsverket)
Villsvin i Norge – Overvåking og merke­pro­sjekt (Inger Maren Rivrud, NINA)
Arbeidet med en ny viltlov (Kristian Buan – LMD)
Hva er helse­status på hjorte­viltet vårt? (Rebecca Davidson – Veterinærinstituttet)
Nytt fra Miljødirektoratet (Kai Børge Amdal)
Nytt fra Naturdata (Bodil Haukø og Ane Johansen Tangvik, Naturdata)


Presentasjoner fra Hjortevilt seminaret 2022

Her kan du se presen­ta­sjo­nene fra Hjortevilt 2022.

Elgpåkjørsler på Nordlandsbanen i Rana kommune
Hjorteviltforvaltning i rand­sonen av Hardangervidda
Nytt fra Miljødirektoratet
Kvotefri jakt på hjortekalv
Hva med elgen i en stadig tettere skog
Hvordan påvirker jakt­ut­øvelsen kjøttkvaliteten
Elgforvaltning i rovvilt­om­råder i Alaska kontra Norge
Best mulig rådyrforvaltning
Forventninger til ny viltlov
På vei mot en ny viltlov
Hvordan skremme elgen vekk fra jernbanen