Hjortevilt – seminar 2023

Forvaltning – jakt – nettverksbygging

Årets Hjorteviltseminar ble avholdt 29.–30. mars, på Gardermoen, Scandic Oslo Airport.

Tema 2023: Elgstammen i Norge, hva er status?

Presentasjoner fra Hjortevilt seminaret 2023

Elgbeitetaksering, kan vi sammen­ligne Äbin- og Solbraa modellen for beite­takst (Barbara Zimmermann, Evenstad, HINN)
En elgfor­valt­ning på vill­spor? (Jo Inge Breisjøberget, fagsjef jakt og fiske i Statskog)
Elgjakt ved vind­kraft­verk (Barbara Zimmermann, Håkan Sand, Cecilie Dyngeland, Signe Lund, Camilla Wikenros)
Overvåkingsprogrammet for Hjortevilt ‑elg: 1991–2021 (Erling J. Solberg, M. Heim, C. M. Rolandsen, NINA)
Hva er status på elgen i Sverige? (Widemo)
Villsvin og vill­svin­pro­sjektet (Johan Bergerud, Utmarksavdelingen)
Endring i skog­bruket, lukket hogst, hvordan kan dette påvirke fôrtil­gangen for elg? (Bjørn Einar Rakstang. Skogkurs)
Endringer i det utøvende skog­bruket, hvordan påvirker dette elgen. Kondisjon og produk­sjon. (Christer Kalen, Naturvårdsverket)
Villsvin i Norge – Overvåking og merke­pro­sjekt (Inger Maren Rivrud, NINA)
Arbeidet med en ny viltlov (Kristian Buan – LMD)
Hva er helse­status på hjorte­viltet vårt? (Rebecca Davidson – Veterinærinstituttet)
Nytt fra Miljødirektoratet (Kai Børge Amdal)
Nytt fra Naturdata (Bodil Haukø og Ane Johansen Tangvik, Naturdata)

Program

Onsdag 29. mars

11.00 Registrering   
11.30 Lunsj  
12.30 Fagprogram starter

 • Hva er status på elgstammen i Norge? (Erling Solberg, NINA)
 • Hva er helse­status på hjorte­viltet vårt? Og funn av Echinococcus cana­densis på elg. Hva nå? (Rebecca Davidson, Veterinærinstituttet)
 • Hva er status på elgen i Sverige? Og betrakt­ninger etter et år med vår jakt på rådyr­bukk. (Fredrik Videmo, SLU)
 • Nytt fra Miljødirektoratet, (Kari Bjørneraas, Miljødirektoratet) 
 • Elgbeitetaksering, kan vi sammen­lig­ning Äbin- og Solbraa modellen for beite­takst? (Barbara Zimmermann, Evenstad, Høgskolen i Innlandet)
 • Endring i skog­bruket, lukket hogst, hvordan kan dette påvirke fortil­gangen for elg? (Bjørn Einar Rakstang. Skogkurs)
 • Endringer i det utøvende skog­bruket, hvordan påvirker dette elgen. Kondisjon og produk­sjon. (Christer Kalen, Naturvårdsverket)
 • Elgforvaltning på ville veger? (Jo Inge Breisjøberget, Statskog) 

19.00 Middag. Sosialt samvær 

Torsdag 30. mars

07.30 Frokost  
08.30 Fagprogram starter

 • Utbredelsen av Villsvin i Norge. Ferske resul­tater fra over­våk­nings­pro­sjektet til NINA. (John Odden, NINA)
 • Hvordan går arbeidet med ny viltlov? (Kristian Buan, LMD)
 • Nytt fra Naturdata, (Bodil Haukø og Ane Johansen Tangvik, Naturdata)
 • Ny under­sø­kelse av hvordan jegerne opplever vind­kraft­verk, (Barbara Zimmermann, Evenstad, Høgskolen i Innlandet)
 • Utfordringer med å drive vilt­mottak? (Per og Ida, Langdalen vilt) 
 • Informasjon fra Skogkurs. Nytt kurs i forvalt­ning av elg og hjort. (Dagh og Øyvind, Skogkurs)

12.00 Avslutning og lunsj


Presentasjoner fra Hjortevilt seminaret 2022

Her kan du se presen­ta­sjo­nene fra Hjortevilt 2022.

Elgpåkjørsler på Nordlandsbanen i Rana kommune
Hjorteviltforvaltning i rand­sonen av Hardangervidda
Nytt fra Miljødirektoratet
Kvotefri jakt på hjortekalv
Hva med elgen i en stadig tettere skog
Hvordan påvirker jakt­ut­øvelsen kjøttkvaliteten
Elgforvaltning i rovvilt­om­råder i Alaska kontra Norge
Best mulig rådyrforvaltning
Forventninger til ny viltlov
På vei mot en ny viltlov
Hvordan skremme elgen vekk fra jernbanen

Webinarer 2021

Årets andre Hjorteviltwebinar ble avholdt 29. april. Tema på dette webi­naret var det kommende forbud mot blyam­mu­ni­sjon og jakt­stopp på økende arealer, og hvordan EU påvirker i Norge ved fore­drags­holder Knut Arne Gjems, NJFF, Nordisk Jegersamvirke og FACE.

Andre fore­draget var om jakt med løse­hunder stresser viltet? og om humane og eller vilt­venn­lige jakt­former. Foredragsholdere var Ted Karlsson, Allmogejakt og Dagh Bakka, Skogkurs  

Siste fore­draget omhandlet dyre­vel­ferd og hjorte­vilt­jakt, utvi­dede jakt­tider, jakt i brunst­tiden og bruk av løse hunder.  Foredragsholder var Erik Lund, Miljødirektoratet.

Vi har fått fore­dra­gene til Erik Lund og Ted og Dagh og legger de ut her:


Det første Hjorteviltwebinaret ble avholdt 18.februar 2021. Tema på denne samlingen var «Cwd på Hardangervidda, hvordan påvirker dette elg og hjort?» ved fore­drags­holder Bjørnar Ytrehus, Vitenskapskomiteen for mat og miljø. Andre bolken gikk på bruk av termisk­kik­kert og sikte. Det første fore­daget som omhandlet termiske hjelpe­midler var «erfa­ringer med bruk av termiske sikte­midler under jakt på hjorte­vilt» ved fore­drags­holder Kristoffer Clausen, jeger og film­skaper. Til slutt var temaet «Kunstig lys og natt­op­tikk på jakt – hva er gjel­dende rett og hva blir frem­tiden?» ved fore­drags­holder Pål S. Jensen, Zenit advokater.

Tidligere seminarer
- presentasjoner