Hjortevilt – seminar 2024

Forvaltning – jakt – nettverksbygging

19. og 20. mars arran­gerte Skogkurs semi­naret Hjortevilt 2024.

Seminaret samlet 153 delta­kere fra store deler av landet. Tanken er samle mennesker som har en inter­esse for både viltet og forvalt­ningen og gi litt faglig påfyll, og en arena for nett­verks­byg­ging og erfaringsutveksling.

Vi hadde et variert program med spen­nende fore­drag. Vi er veldig fornøyd med at alle disse dyktige fore­drags­hol­derne tar seg tid til å være med på vårt seminar.

Årets program var som følger:


Dag 1
Suksesskriterier og barrierer for norske gårds- og vilt­slak­te­rier. V/ Hilde Kristine Lyby Wærp, Agri analyse.

Utfordringer med å drive vilt­mottak? v/ Per og Ida, Langdalen vilt.

Nytt fra Miljødirektoratet v/ Siri Hånes Langen, Miljødirektoratet.

Bruk av droner til over­våk­ning av elg v/ Thomas Vogler/Martin Mayer Høgskolen Innlandet.

Funn av mange døde elgkalver på Sørlandet, alle var smittet av den flått­bårne bakte­rien Anaplasma sp. Hva vet vi egentlig? Og hva er veien videre? V/ Katrine Skajaa Gunnarsli Agder fylkeskommune.

Helhetlig fokus på elgbeite. Hvilke beite­arter er viktig igjennom året for elgen. Christer Kalén, vilt­spe­sia­list, Skogsstyrelsen Sverige.

Ettersøk med viltets lidelse i fokus! Hvordan kan vi gjøre bedre ettersøk? V/ Lars Mikkelsen, Jagd i gode rammer og Øyvind Juliussen, Skogkurs.

Dag 2

Ikke lett å være elg! Hvordan påvirker preda­sjon fra ulv og bjørn elgbe­standen? Barbara Zimmermann, Høgskolen i Innlandet. 

Rådyr eller «bydyr»: økologi og forvalt­ning av rådyr i urbane strøk.» v/ Andreas Zedrosser, Universitetet i Sørøst Norge.

Nytt fra Naturdata. V/ Ane Tangvik Naturdata.

Informasjon om kurs i elg- og hjorte­for­valt­ning v/Dagh Bakka Skogkurs.

Hjort i elgskogen! Hvorfor synker elgvek­tene, men ikke hjorte­vek­tene i samme område? Erling Meisingset NIBIO.

Håper vi sees på Hjortevilt 2025 😊

Presentasjoner fra Hjortevilt seminaret 2023

Elgbeitetaksering, kan vi sammen­ligne Äbin- og Solbraa modellen for beite­takst (Barbara Zimmermann, Evenstad, HINN)
En elgfor­valt­ning på vill­spor? (Jo Inge Breisjøberget, fagsjef jakt og fiske i Statskog)
Elgjakt ved vind­kraft­verk (Barbara Zimmermann, Håkan Sand, Cecilie Dyngeland, Signe Lund, Camilla Wikenros)
Overvåkingsprogrammet for Hjortevilt ‑elg: 1991–2021 (Erling J. Solberg, M. Heim, C. M. Rolandsen, NINA)
Hva er status på elgen i Sverige? (Widemo)
Villsvin og vill­svin­pro­sjektet (Johan Bergerud, Utmarksavdelingen)
Endring i skog­bruket, lukket hogst, hvordan kan dette påvirke fôrtil­gangen for elg? (Bjørn Einar Rakstang. Skogkurs)
Endringer i det utøvende skog­bruket, hvordan påvirker dette elgen. Kondisjon og produk­sjon. (Christer Kalen, Naturvårdsverket)
Villsvin i Norge – Overvåking og merke­pro­sjekt (Inger Maren Rivrud, NINA)
Arbeidet med en ny viltlov (Kristian Buan – LMD)
Hva er helse­status på hjorte­viltet vårt? (Rebecca Davidson – Veterinærinstituttet)
Nytt fra Miljødirektoratet (Kai Børge Amdal)
Nytt fra Naturdata (Bodil Haukø og Ane Johansen Tangvik, Naturdata)


Presentasjoner fra Hjortevilt seminaret 2022

Her kan du se presen­ta­sjo­nene fra Hjortevilt 2022.

Elgpåkjørsler på Nordlandsbanen i Rana kommune
Hjorteviltforvaltning i rand­sonen av Hardangervidda
Nytt fra Miljødirektoratet
Kvotefri jakt på hjortekalv
Hva med elgen i en stadig tettere skog
Hvordan påvirker jakt­ut­øvelsen kjøttkvaliteten
Elgforvaltning i rovvilt­om­råder i Alaska kontra Norge
Best mulig rådyrforvaltning
Forventninger til ny viltlov
På vei mot en ny viltlov
Hvordan skremme elgen vekk fra jernbanen