Grøfting

Bilde av gravemaskin som har begynt arbeidet med å grave grøft ved felt
Grøfting skogsmark

Gode vekstforhold er viktig for å utnytte vekstpotensialet. Plan­tene må ikke drukne pga. av dårlig drenering eller mye ugras. På slike utsatte plasser må det iverkset­tes hjelpetiltak før eller etter foryngelse, et slikt hjelpetiltak kan være grøfting. 

Grøfting av fastmark

Skogkurs resyme – 4 sider

Grøfting gjen­nom­føres for å øke skog­pro­duk­sjonen. Trær trenger næring, lys, varme og vann for å vokse bra. I mange områder vil grunn­vannet stå 5–10 cm under mark­over­flata om sommeren.

En høy grunn­vanns­stand redu­serer mulig­he­tene til skog­pro­duk­sjon fordi:
• oksy­gen­til­gangen til trærnes rotsystem redu­seres
• nedbryt­ningen av plante­rester går sent
• marktempe­ra­turen blir lav
• økt frostfare

Norm for grøfting etter hogst på skogsmark

Grøfting gjen­nom­føres for å sikre god foryn­gelse, øke skog­pro­duk­sjonen og sikre et stabilt framtidsbestand. 

Podkast om grøfting

Grøfting sikrer god rotut­vik­ling og foryngelse. 

Nygrøfting av myr og sump­skog skal ikke skje. 

Grøftrensk og supple­rings­grøf­ting kan skje så sant det ikke er behov for re-stau­re­ring av nøkkelbiotoper/biologiske viktige områder på denne mark­typen på eiendommen. 

Når det gjen­nom­føres grøft­rensk / supple­rings grøf­ting på et areal, skal ikke vannet ledes rett ut i bekker, elver og vann.