Skatt, ligning og MVA

sedler
Fotomontasje sedler

Her finner du veile­dere, hjelpe­verktøy og artikler som formidle kunn­skap skatt, ligning og MVA knyttet til skog­bruket så enkelt som mulig.

Skogbeskatning

Skogkurs veileder – 14 sider

Som en støtte for skog­eiere, regn­skaps­fø­rere og andre som gir råd til skog­ei­eren, har vi laget en Skogkurs veileder om skog­be­skat­ning. Justeringer for 2019 er også med i denne utgaven som er oppda­tert i januar 2023. 

Målet med veile­deren er å formidle kunn­skapen på en så enkel måte som mulig.

Veileder Skogbeskatning 2023
Beregning av kapitalinntekt for skogbruk - hjelpeskjema

Hjelpeskjema til skattemeldingen 2023

Fra 2016 ble det innført nye regler for beskat­ning av de minste eien­dom­mene. Skatteytere som etter retnings­lin­jene faller utenfor virk­som­hets­be­grepet fikk alle­rede i 2016 en forenklet rappor­te­ring på skatte­mel­dingen. Likevel er det viktig at det rappor­teres riktig, – ikke minst for å få med skatte­for­delen ved bruk av skogfond.

Derfor har Skogkurs i samar­beid med Bondelaget laget hjelpe­skje­maer til nedlas­ting for regn­skaps­fø­rere og andre som skal rapportere.

Last ned Hjelpeskjemaet

Hjelpeverktøy til vurdering  om aktiviteten er «skogbruk utenfor næring»

To krite­rier som skal legges til grunn i vurde­ringen om akti­vi­teten faller innenfor eller utenfor nærings­be­grepet, er omfanget (bl.a. tilveksten) og om skogen er «egnet til å gi over­skudd over tid». Som hjelpe­verktøy for skog­ei­eren og hans rådgi­vere (regn­skaps­fø­rere og andre) har Skogkurs lagd et bereg­nings­verktøy i Excel. Der kan den enkelte legge inn tall for eien­dommen han/hun skal rappor­tere for.

Last ned verktøyet