Smart bruk av Skogfond – Nettkurs

Skogfondsordningen er nesten for god til å være sann.  en svært lukrativ skatte­fordel som gjelder kun for skog­bruket. Ordningen er knyttet til hogst og det er en tvungen avset­ning av brutto­ver­dien på 4 %. Men du kan også sette av så mye som 40 %. 

Disse pengene skal gå til skog­bruks­tiltak på din eiendom, og ved å bruke pengene fra fondet oppnår du en vesentlig skatte­fordel som gjør at du trenger mindre egen­ka­pital for å gjen­nom­føre tiltaket. 

Hensikten med dette kurset er å gi deg en grundig gjen­nom­gang av hva skog­fonds­ord­ningen er, hva den kan brukes til, og å forstå den økono­miske fordelen du oppnår ved bruk av skogfond. 

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle skogeiere.

Tema

  1. Hvordan fungerer skog­fonds­ord­ningen – En gjen­nom­gang av tiltak du kan bruke skog­fond til.
  2. Lær å bruke skog­fondskalk­u­la­toren så du kan kalk­u­lere dine behov avhengig av tiltak – Kalkulasjon av tømmer­drift, skog­fonds­behov, skog­fonds­av­set­ning og resultat.
  3. Hvordan ta i bruk skog­fond på nett – Lær å logge inn på din egen konto. Dette er et nyttig verktøy for din skogforvaltning.
  4. Oppsparing og etter­skuddsvis bruk av skog­fond – Bli kjent med hvordan du kan plan­legge bruken av skog­fond til store inves­te­ringer, som for eksempel veibygging.
  5. Animasjon om økono­misk virk­ning av skog­fond – Se case med fire forskjel­lige alter­na­tiver og konse­kvenser av bruk av skog­fond. Resultatet viser tydelig hvor stor bespa­ring det er ved å bruke skogfond.

Kursgjennomføring

Temaene blir belyst gjennom filmer og animasjon.

Hvert tema inneholder:

  • Teori
  • Test deg selv-oppgaver

All teori belyst i filmene kan også leses i kursheftet.


Praktisk informasjon

Pris: 1 500 kroner – inklu­dert kurs­hefte
Anslått arbeids­mengde ca. 8–12 timer

Kursansvarlig