Stammekvisting

Bilde av ferdig stammekvisting av furu. kvistene ligger i hauger på bakken,
Stammekvistet furu

Lønnsomheten av å kunne tilby markedet en del kvist­fritt sagtømmer antas å øke. Kvistfritt virke kan produ­seres ved bruk av stor utgangs­tetthet, mange forsik­tige tynninger og lange omløpstider.

Bilde av ferdig stammekvisting av furu. kvistene ligger i hauger på bakken,

Stammekvistingkalkyle

Skogbrukets Kursinstitutt har utviklet et program for stam­me­kvis­ting med utreg­ninger for bestands­ut­vik­ling, kost­nads­kalkyle, og lønnsomhetsberegning.

Programmet er laget i Excel regneark, og er enkelt å bruke og godt egnet til støtte for egne vurde­ringer og prio­ri­te­ringer av stam­me­kvis­ting i aktu­elle bestand.

Resyme stammekvisting

Stammekvisting blir lønn­somt dersom verdi­øk­ningen på
den kvis­tede delen av stammen blir større enn kost­naden
ved kvis­ting, tillagt renter i peri­oden fra kvis­ting til hogst.

Last ned vårt resyme for stammekvisting