Motorsag

person med motorsag, kvister tømmer ute i felt.

Arbeid med motorsag er risikofylt arbeid, med fare for alvorlige skader. Skogbruksnæringen har i lang tid drevet et systematisk skadeforebyggende arbeid. Med stadig nye motorsagbrukere er temaet fremdeles viktig og det forekommer årlig alvorlige ulykker. 


Planlagte kurs – kurskalender

Bruk og vedli­ke­hold av motorsag – kursbeskrivelse

Dokumentert sikker­hets­opp­læ­ring for skognæringen


Riktig og sikker hogst med motorsag

Filmklipp som bidrar til færre ulykker og bedre arbeids­miljø ved å foku­sere på de mest utsatte arbeids­ope­ra­sjo­nene ved bruk av motorsag – og hvordan gjen­nom­føre disse på en sikker måte.

  1. Sikkerhet og ansvar
  2. Verneutstyr
  3. Grunnleggende bruk av motorsag
  4. Felling
  5. Kvisting
  6. Kapping
  7. Nedtagning av fast­felt tre
  8. Vindfallhogst

Viser tegning av motorsag

Råd og vink om bruk av motorsag

I artik­kel­se­rien Motorsagskolen fra Magasinet SKOG er fire av Skogkurs sine instruk­tører sentrale med sin brede kompe­tanse og erfa­ring. De bidrar med en rekke gode råd og tips.

Motorsaga – Stell og vedlikehold

Temabok – 42 sider

Boka fungerer fint som oppslag og veiled­ning når vedli­ke­holdet pågår, og kan med fordel ha sin plass i verk­ste­dets bokhylle.

Hogst – plan, metoder og arbeidsteknikk

Temabok – 70 sider

Tar for seg hogst med motorsag. Den er først og fremst skrevet med tanke på kurs­del­ta­kerne, men kan også være til nytte for dem som vil lese på egen hånd.

Safe use of chainsaw and its maintenance

«Safe use of chainsaw and its mainte­nance» er et kort sammen­drag om sikker bruk av motorsag. Innholdet er hentet fra temaboka «Hogst – plan, metoder og teknikk», som er kurs­boken på tilsva­rende kurs.

For engelsk­språk­lige kurs­del­ta­kere som gjen­nom­fører hogst­kurset kan dette heftet være et nyttig sammendrag.

Motorsaga er et flott verktøy, men ved feil bruk er den også svært farlig. Vi snakker om motor­sagas sikker­hets­an­ord­ninger, personlig verne­ut­styr, krav til kompe­tanse, rens og vedli­ke­hold, sikker trefell­ling og kvis­ting med mer.