Dokumentert sikkerhetsopplæring – for skognæringen

Mye av arbeids­ut­styret som brukes i skog­bruket er etter risiko­vur­de­ring under­lagt krav om doku­men­tert sikker­hets­opp­læ­ring – Skogkurs tilbyr følgende:

 ArbeidsredskapKurs
MotorkjedesagBruk av motorsag
MotorryddesagUngskogpleie – bruk av motorryddesag 
SkogsmaskinDokumentert sikker­hets­opp­læ­ring på skogsmaskiner
Landbrukstraktor med vinsj (og frontlaster)Skogsdrift med land­bruks­traktor og vinsj (og front­laser ved tømmer­drift),
15 timer
Landbrukstraktor med kran og tømmerhengerSkogsdrift med kran og henger, 15 timer
Traktormontert slepe­baneSkogsdrift med slepe­bane, 15 timer
KabelkranSkogsdrift med kabel­kran, 22,5 timer
VedmaskinerVedproduksjonsutstyr (kløy­vere, kappsag), 4 timer
(kun teknisk del av hoved­kurset vedpro­duk­sjon,
- ikke biob­rensel, økonomi mm.)

I tillegg kan Skogkurs kred­dersy kurs i samar­beid med oppdrags­giver. Ta kontakt!


Kurstilbud for skogeiere, skogsarbeidere og skogsmaskinførere

Opplæringen som gis av Skogkurs er vurdert av Arbeidstilsynet, og er i samsvar med retnings­linjer fra Skogbrukets HMS-utvalg og ansees å dekke krav til doku­men­tert sikker­hets­opp­læ­ring. Skogkurs legger i sin opplæ­ring også vekt på å formidle hensikts­mes­sige og rasjo­nelle metoder, og effektiv arbeids­tek­nikk med utstyret.

Kursbeviset er doku­men­ta­sjon på opplæ­ringen, og kopi av kurs­bevis bør settes i HMS/KSL-permen. Tidligere gjen­nom­førte kurs i Skogkurs regi på tilsva­rende tema og varighet, har fort­satt gyldighet.

Nærmere infor­ma­sjon om kursene kan fås ved henven­delse til Skogkurs via e‑post eller telefon 908 88 200.

Skogeiere med praktisk erfaring

Forskriften åpner for at doku­men­ta­sjon av prak­tisk erfa­ring fra yrket kan tilfreds­stille forskriften. Forutsetningen er at den/de aktu­elle maski­nene ble brukt dengang, og at erfa­ringen ble oppar­beidet før forskriften trådte i kraft 1.1.2002.

Skogbrukets Helse‑, Miljø – og Sikkerhetsutvalg har utdypet dette nærmere:
«Skogeiere som har minst 3–4 års prak­tisk erfa­ring med bruk av arbeids­ut­styr i skog­bruket kan selv lage en doku­men­ta­sjon på dette. Det som skal doku­men­teres er at vedkom­mende har utført prak­tisk arbeid med motorsag, motor­ryddesag, traktor med vinsj osv. Skogeierens opplys­ninger attes­teres av noen som kjenner til og kan bekrefte at vedkom­mende har drevet aktivt i skogen i minst 3–4 år, for eksempel skog­bruks­sjef, land­bruks­kontor, skog­ei­erlag, skog­ei­er­for­ening med flere. (Det er viktig å være oppmerksom på at det bare er attesta­sjon på at vedkom­mende har drevet aktivt i skogen som gis. Det kreves ikke at den som attes­terer går god for kvali­teten av arbeidet). Aktuelle kurs­bevis bør legges ved som doku­men­ta­sjon. Praksisen må være oppar­beidet før forskriften trådte i kraft 1.1.2002»
 

Skjema for doku­men­ta­sjon av prak­tisk erfa­ring
(utar­beidet av Skogbrukets HMS-utvalg)

(Nærmere kontakt til Skogbrukets Helse‑, Miljø- og Sikkerhetsutvalg kan gjøres med e‑post til utval­gets sekre­te­riat, Skogbrukets HMS – utvalg)
 

Samleskjema for dokumentasjon av opplæring

Skogbrukets HMS-utvalg har utar­beidet et samle­s­kjema som kan benyttes som over­sikt for doku­men­ta­sjon av opplæ­ring. Skjemaet kan benyttes både for skog­sar­bei­dere i et anset­tel­ses­for­hold, og skog­eiere i arbeid på egen eiendom. Aktuelle kurs­bevis vedlegges som doku­men­ta­sjon på gjen­nom­ført sikkerhetsopplæring.


Skjema for doku­men­ta­sjon av opplæ­ring
(utar­beidet av Skogbrukets HMS-utvalg)

Nærmere kontakt til Skogbrukets Helse‑, Miljø- og Sikkerhetsutvalg kan gjøres med e‑post til utval­gets sekre­te­riat, Skogbrukets HMS – utvalg