Dokumentert sikkerhetsopplæring for skogsmaskinførere – kursbeskrivelse

hogstmaskin forfra, ser fellehodet rett forfra. Skog i bakgrunnen.

Kurset gjen­nom­føres primært gruppevis, og tar for seg viktige fare­mo­menter ved bruk av skog­sma­skin og hvordan ulykker kan unngås. Kurset omfatter også peri­odisk kontroll. 

Etter gjen­nom­ført kurs får delta­kerne utstedt kurs­bevis med spesi­fi­ka­sjon av opplæ­ringen. Beviset er delta­ke­rens og arbeids­gi­ve­rens doku­men­ta­sjon på sikkerhetsopplæringen.

Målgruppe

Alle som skal kjøre skogsmaskin.

Emner for kurset 

 • Arbeidsmiljølovens krav om doku­men­tert sikkerhetsopplæring 
 • HMS 
  • Roller og ansvar 
  • «Sikker jobbana­lyse» 
  • Rutiner  
  • Prosedyrer  
  • Produktdatablad  
  • Verneutstyr 
 • Skogsmaskinen 
  • Oppbygging 
  • Virkemåte 
  • Risikoområder ved kjøring og bruk
 • Gjennomføring av peri­odisk kontroll 

Varighet og praktisk info

Kurset gjen­nom­føres i løpet av en lang arbeidsdag. Instruktøren kombi­nerer teori med prak­tiske øvinger. Opplæringen foregår delvis inne, og delvis ute på en maskin. Kurset inne­holder ikke kjøre­tre­ning, bare sikker­hets­re­la­tert gjen­nom­gang av bruken. 

I løpet av kurset gjen­nomgås også den lovpå­lagte årlige kontrollen av maskinen. 

Kurset kan gjen­nom­føres der en eller flere av kurs­del­ta­kerne skal ha arbeids­plassen sin, eller der det måtte passe. Etter gjen­nom­ført kurs utstedes det kurs­bevis som doku­men­ta­sjon på opplæringen.