Miljøregistreringer i skog

Miljøregistrering i skog (MiS) er en del av skogbruksplanleggingen. Kartleggingen gir skogeier informasjon om arealer som er særlig viktige å ta vare på, og MiS utgjør i dag en viktig del av miljøsertifiseringen i skog. 

Formålet med Miljøregistrering i skog (MiS) er å ivareta det biolo­giske mang­foldet i skog. Ved å kart­legge og ta vare på truede livs­mil­jøer, tar man samtidig vare på truede arter. Registreringene gjøres i produktiv skog med plan­lagt hogst. Etter regist­re­ringen foretas en range­ring og utvelgelse.

Kurs

Veileder for kartlegging av MiS-livsmiljøer etter NiN

Veileder – 28 sider

MiS-kart­leg­ging er viten­ska­pelig basert, og utføres etter klare krite­rier. Beskrivelsen av livs­mil­jøene er stan­dar­di­sert, men inngangs­ver­dier for figu­re­ring av livs­mil­jøer er basert på regional og lokal tilpas­ning. Fra 2017 er Natur i Norge (NiN) tatt i bruk ved MiS-kartlegging. 

Natur i Norge (NiN) 

Natur i Norge er et verktøy for å beskrive varia­sjonen i naturen på en mest mulig objektiv, verdi­nøy­tral og etter­prøvbar metode. Metoden er kunn­skaps­ba­sert og dynamisk.

Natur i Norge deler naturen inn i typer (type­inn­de­ling), basert på en gradi­ent­ana­lyse av ulike miljø­va­ri­abler. For å kunne gi en nærmere beskri­velse av naturen, finnes i tillegg et beskrivelsessystem.

Miljøregistrering i skog

MiS-kart­leg­ging er viten­ska­pelig basert, og utføres etter klare krite­rier. I samar­beid med Skogkurs, tilbyr Landbruksdirektoratet kurs for de som skal ut i felt og regist­rere livs­mil­jøer i skog (MiS-kart­legge). Kurset er todelt, der den første delen er nett­ba­sert. Del 2 er to dager på Honne med teori og praksis. All teori blir MiS-rela­tert, og knyttet til MiS-kart­leg­ging i praksis. På felt­dagen skal kurs­del­ta­kerne få øve på å bestemme natur­typer og å kart­legge MiS-livs­mil­jøer etter NiN. 

I tilknyt­ning til kursene er det utviklet en Skogkurs veileder. Den gir en kort innfø­ring i MiS, NiN, formålet med NiN, og hvordan NiN skal tas i bruk ved miljø­re­gist­re­ring i skog.

Viktige arter for miljøregistreringer i skog 

I denne felt­hånd­boken er det valgt ut 104 arter som er viktige for å kart­legge livs­mil­jøet «rik bakkevegetasjon». 

Felthåndboken er ment som et prak­tisk oppslags­verk for skog­bruks­plan­leg­gere i felt. Den inne­holder bilder og skisser som viser gode kjenne­tegn, samt en kort­fattet beskri­velse av arten. Hver art er presen­tert med utbre­del­ses­kart og med fore­komst i NiN-systemet i tabeller. 

Podkast om MiS og NiN

Hva er egentlig MiS og NiN, og hvordan fungerer disse sammen?
For å få svar på dette og mere til, tok Anna Lena Albertsen og Martin Moi Stener turen inn til Naturhistorisk museum i Oslo, for å møte to eksperter på området, nemlig Jan-Erik Nilsen fra Landbruksdirektoratet og Rune Halvorsen fra Universitetet i Oslo.


Miljøregistrering i skog (MiS)

NIBIO har en side med over­sikt over publi­ka­sjoner fra MiS-prosjektet. Dokumentarkivet spenner fra omfat­tende forsk­nings­rap­porter til mindre artikler om aktu­elle emner.