Planting

Ivan planter med planterør på felt med omvendt torv

Skogplanting for profesjonelle

Nettkurs

Kursdeltageren skal etter gjen­nom­ført kurs ha kompe­tanse til å selv­stendig kunne plan­legge, gjen­nom­føre og doku­men­tere plante­ar­beid i henhold til instruks, serti­fi­se­rings­ord­ninger og HMS.

Spillelisten plantetips på youtube.

Plantetips

Spilleliste YouTube – 6 filmklipp

Instruktør Ivan Elvelund – deler helt konkrete og enkle tips som gjør deg til en bedre plantør.

Planting

Skogkurs resyme – 4 sider

Etablering av ny foryn­gelse, for å sikre ny produk­sjon og god økonomi i frem­tids­skogen, er det viktigste tiltaket som gjøres etter hogst.

Å plante gir sikkerhet for rask og god etab­le­ring, kortere omløpstid og jevn plante­tetthet. Dagens planter er av høg kvalitet og et resultat av lang­siktig plante­for­ed­ling. Denne fored­lingen av gran­planter bidrar til at skog­pro­duk­sjonen øker.

Planting

Spilleliste YouTube – 4 filmklipp

YouTube-spille­lista Planting inne­holder 4 videoer med fokus på riktig arbeids­tek­nikk, plan­tin­gens utfø­relse og vedli­ke­hold av redska­pene: hull­pipe, borhakke og plantebor.

Maskinell planting

I de senere åra har maski­nell plan­ting blitt mer aktuelt, både fordi det er vans­kelig å skaffe kvali­fi­sert arbeids­kraft og at det etter­hvert produ­seres plante­ma­skiner som passer bedre for norske forhold. Resyméet bygger på erfa­ringer fra Prosjekt Maskinell Planting, og tar sikte på å gi en kort over­sikt over de viktigste momentene.

Last ned vårt resyme om maski­nell planting

Skogkurs veileder planting og såing av furu

Veilederen er på 20 sider og beskriver hvorfor kultur­for­yn­gelse av furu kan være et godt alter­nativ til naturlig foryn­gelse, og på hvilke mark­typer det er aktuelt. Den prøver også å beskrive fordeler utover den rene volumproduksjonen.


Planting og såing av furu – Skogkurs veileder

Foryngelse av barskog

Temabok – 110 sider

Ungskogen skal ha en rikelig tetthet, men kan ikke koste mer en fram­tids­be­stan­dets nåverdi. Tette foryn­gelser er grunn­laget for produk­sjo­nens stør­relse og kvalitet. 

Denne boka gir deg kunn­skap til å ta de riktige avgjø­rel­sene i foryn­gel­ses­fasen – basert biolo­giske, tekniske og økono­miske forhold. Når du har lest denne boken skal du kunne plan­legge, gjen­nom­føre og kontrol­lere foryngelsen.

Podkast: Planter jeg riktig?

Podkast med temaet: valg av planter for å få en vellykket foryngelse.