Planting – kursbeskrivelse

Instruktør Ivan ute i felt viser en flekk med omvendt torv og holder i en plante klar for planting.

Praktisk kurs om planting av skog

På kurset lærer delta­kerne å utføre plante­ar­beid av god kvalitet. Deltakerne skal etter kurset kunne utføre selv­stendig arbeid på en effektiv og rasjo­nell måte, samt gjen­nom­føre kvalitetskontroll.

Målgruppe

Kurset egner seg godt for skog­eiere som utfører plan­ting selv, skog­sar­bei­dere og andre som utfører plantearbeid.

Emner for kurset

  • Riktig plante­be­hand­ling, trans­port og mellomlagring
  • God og rasjo­nell arbeidsteknikk
  • Velge gode planteplasser
  • Velge riktig planteredskap
  • Riktig utfø­relse av plantearbeidet
  • Krav og miljø­hensyn i Norsk PEFC Skogstandard
  • Velge riktig plante­tall, og kjenne til de økono­miske konse­kven­sene for vurde­ring av plante­tallet pr dekar
  • Kvalitetskontroll

Varighet og praktisk info

Kurset kan arran­geres med ulik varighet. Kursinnholdet blir justert etter varighet og delta­kernes behov og arbeids­opp­gaver.
Kurset arran­geres ute, på arbeids­plassen i kurs­del­ta­kernes nærmiljø. Deltakerne benytter eget planteutstyr.