Skogvern

Målet med skogvern er å ta vare på hele variasjonen av naturtyper, arter og landskap. Spesielt viktig er det å sikre områder som inneholder truede, sårbare eller sjeldne naturtyper og arter.

Skogvern

Skogkurs info – 2 sider

I Norge skiller vi mellom de fem verneformene: 

  • natur­ reservat
  • nasjo­nal­park
  • land­skaps­vern­om­råde
  • biotop­vern
  • marine verne­om­råder

Verneformen som benyttes på et område avhenger av hva som skal vernes og hvor strengt vernet skal være.