Drift og vedlikehold

Traktor som skraper en skogsbilvei med en slepehøvel. Foto.
Slepehøvel. Foto: Håkon Bjerke

Kvaliteten på arbeidet ved bygging av veien er av stor betydning for å motstå slitasje fra klima og trafikk. Dette får man igjen med økt brukstid og mulighet for effektivt vedlikehold. Jevnlig vedlikehold sikrer en vei egnet til tiltenkt bruk til lavest mulig kostnad, mens manglende vedlikehold over tid vil medføre forfall og behov for kostbare tiltak for å få veien tilbake i brukenes stand.

Mange veilag fungerer ikke og mange veier forfaller. Her finner du ressurser som kan hjelpe deg i orga­ni­se­ringen av veived­li­ke­hold. I denne videoen viser Martin og Mikael fra Skogkurs, ulike verktøy som er til nytte for veilag.

Kort om veivedlikeholdet på skogsbilveier

Artikkel

Dersom veiens stan­dard skal opprett­holdes, må den vedli­ke­holdes. Uansett om du har en gammel eller ny vei, så må den ses etter og vedli­ke­holdes. Det er uten tvil billi­gere å drive jevnt vedli­ke­hold, fremfor vedli­ke­hold etter skippertaksmetoden.

Hva er veivedlikehold og hva koster det?

Artikkel

Gjort noen små endringer av tekst i boksen til «Hva er veived­li­ke­hold og hva koster det?»: Denne artik­kelen gir en over­sikt over ulike vedli­ke­holds­opp­gaver og hva det kan koste. Du finner også en over­sikt over hva du kan bruke skog­fond til.

Veivedlikehold – spesielle hensyn

Artikkel

Veivedlikehold må gjøres for å ivareta kvali­teten på veien. Ved veived­li­ke­hold skal vi ta hensyn etter PEFC-skog­stan­dard og lovverket. Denne artik­kelen tar for seg tips og eksempler på hensyn som skal ivaretas ved veivedlikehold. 

Veivedlikehold

Skogkurs veileder – 28 sider

I denne veile­deren finner du infor­ma­sjon om vedli­ke­hold av skogs­bil­veier. Et plan­lagt vedli­ke­hold holder veien i ønsket stand til en lavere kostnad enn å måtte drive etter skip­per­taks­me­toden eller repa­rere. Endret bruk, et mer intenst skog­bruk og et hardere klima medfører at veiene må holdes vedlike i større grad enn tidli­gere for å sikre forut­sig­barhet, flek­si­bi­litet og lønnsomhet. 

Tining av stikkrenner

Artikkel

Overgangen mellom vinter og vår er sesong for tining av stikk­renner! Tette stikk­renner kan forår­sake store vann- og erosjons­skader på en vei. En stikk­renne som har fryst bør tines like før snøsmel­tingen setter inn. Da er det om å gjøre å få til et lite hull. Når vannet først har begynt å renne utvider hullet seg og isen forsvinner.

Bilde på toppen av siden: Slepehøvel. Foto: Håkon Bjerke.