Drift og vedlikehold

Traktor som skraper en skogsbilvei med en slepehøvel. Foto.
Slepehøvel. Foto: Håkon Bjerke

Kvaliteten på arbeidet ved bygging av veien er av stor betydning for å motstå slitasje fra klima og trafikk. Dette får man igjen med økt brukstid og mulighet for effektivt vedlikehold. Jevnlig vedlikehold sikrer en vei egnet til tiltenkt bruk til lavest mulig kostnad, mens manglende vedlikehold over tid vil medføre forfall og behov for kostbare tiltak for å få veien tilbake i brukenes stand.

Kort om veivedlikeholdet på skogsbilveier

Artikkel

Dersom veiens stan­dard skal opprett­holdes, må den vedli­ke­holdes. Uansett om du har en gammel eller ny vei, så må den ses etter og vedli­ke­holdes. Det er uten tvil billi­gere å drive jevnt vedli­ke­hold, fremfor vedli­ke­hold etter skippertaksmetoden.

Veivedlikehold

Skogkurs veileder – 28 sider

I denne veile­deren finner du infor­ma­sjon om vedli­ke­hold av skogs­bil­veier. Et plan­lagt vedli­ke­hold holder veien i ønsket stand til en lavere kostnad enn å måtte drive etter skip­per­taks­me­toden eller repa­rere. Endret bruk, et mer intenst skog­bruk og et hardere klima medfører at veiene må holdes vedlike i større grad enn tidli­gere for å sikre forut­sig­barhet, flek­si­bi­litet og lønnsomhet. 

Skilting av landbruksveier

Skogkurs info – 2 sider

Ettersom eierne av veien, etter veilo­vens § 54, er plik­tige i å holde veien i stand og sørge for sikker ferdsel, er det noen ganger lurt, og andre ganger viktig, å gi brukerne infor­ma­sjon.

Skilting regnes som et sikrings­tiltak i Normaler for land­bruks­veier med bygge­be­skri­velse. Husk at en vei uten bom eller presi­se­rende skilt, regnes som åpen for allmenn ferdsel (lov om frilufts­livet – §§ 2 og 4).

Tining av stikkrenner

Artikkel

Overgangen mellom vinter og vår er sesong for tining av stikk­renner! Tette stikk­renner kan forår­sake store vann- og erosjons­skader på en vei. En stikk­renne som har fryst bør tines like før snøsmel­tingen setter inn. Da er det om å gjøre å få til et lite hull. Når vannet først har begynt å renne utvider hullet seg og isen forsvinner.

Bilde på toppen av siden: Slepehøvel. Foto: Håkon Bjerke.