Veivedlikehold – kursbeskrivelse

Kurset gir delta­kerne innsikt i rasjo­nelt veived­li­ke­holds­ar­beid, og kunn­skap om orga­ni­se­ring og gjen­nom­fø­ring av vedlikehold.

Å ivareta eien­dom­mens inves­te­ringer i skogsbil- og trak­tor­vei­nett er både nødvendig og samtidig lønnsomt.

Målgruppe

Kurset er beregnet på skog­eiere, eiere av private veier og maskin­fø­rere som skal utføre eller har ansvar for vedli­ke­hold av utmarksveier.

Emner for kurset

 • regist­re­ring av vedlikeholdsbehov
 • anleggs­tek­nikk og vedlikeholdsmetoder
 • orga­ni­se­ring av veivedlikeholdet
 • grunn­leg­gende kunn­skaper om veibygging
 • sommer- og vintervedlikehold
 • broer: inspek­sjon-bære­evne-vedli­ke­hold
 • budsjett og finan­sie­rings­mo­deller for vedlikeholdet
 • veieiers ansvar
 • lover, regler og forsikring

Varighet og praktisk info

For gjen­nom­gang av alle emnene kreves 7,5–10 timer. Ved ønske om befa­ringer og prak­tiske øvelser kreves 15 timer. Dette avtales nærmere. 

Påmelding

Påmelding skjer via oppsatte kurs i kurs­ka­len­deren. Vi tar forbe­hold om tilstrek­kelig antall kurs­del­ta­kere for gjen­nom­fø­ring av kurset.

 • Steinar Lyshaug

  Steinar er senior prosjekt­leder, og har fagansvaret for infra­struktur. Steinar kaller seg selv «praka­de­miker», og har lang fartstid i veifaget, både teore­tisk og prak­tisk. Utover å brenne for skog­bru­kets blod­årer (altså skogsveiene), har Steinar enga­sjert seg i skog og natur­fare-tema­tikken i flere år. I tillegg har Steinar jobbet mye med skog­bruks­plan­leg­ging helt fra han gikk ut fra NLH i 2000