Kommunal viltforvaltning

elgku med kalv som er på vei over et åpent felt i skogen.

Skogkurs setter viltforvaltning på dagsorden – og har særlig fokus på kommunale viltforvaltere og kommunal viltforvaltning. Her finner du en rekke aktuelle fagartikler om temaet.

Vi håper dette kan være et godt tilbud for vilt­for­val­terne som i stor grad sitter alene med sine arbeids­opp­gaver. Målet er å samle vilt­for­val­terne, bedrive erfa­rings­ut­veks­ling samtidig som det presen­teres noen aktu­elle fagtema. 


Bilde som viser årshjulet for hjortviltforvaltning

Årshjul i hjorteviltforvaltningen

Hjelper deg å holde styr på viktige datoer og gjøremål gjennom året.


Fallvilthåndtering

En utford­ring de fleste kommu­nene har er fall­vilt, og hånd­te­ring av fall­vilt. Det kan være alt fra å få økono­mien til å gå opp ved mange rådyrpå­kjørsler til lovlig depo­ne­ring av fall­viltet. Og hva er egentlig kommu­nens ansvar ved fallvilthåndtering? 

Hva er kommunens ansvar?

Hjortevilt som blir skadd eller dør av andre årsaker enn ordinær jakt går under samle­be­teg­nelsen fall­vilt. Håndtering av fall­vilt er en kommunal oppgave. Mange kommuner velger å løse dette ved å ha en egen kommunal fall­vilt­gruppe, eller de har satt bort arbeidet til en etter­søks­ring eller tilsva­rende. Kommunen har ansvaret selv om den prak­tiske utfø­relsen av arbeidet har blitt satt bort. Er alle kommuner klar over hva dette innebærer?

Et offentlig ettersøk er et ettersøk som iverk­settes og gjen­nom­føres på vegne av kommune, fylkes­mann eller annen offentlig myndighet. Ettersøksekvipasjer som påtar seg å gjen­nom­føre ettersøk for kommunen, fylkes­mann eller annen offentlig myndighet, må tilfreds­stille de krav som er satt ifra det offent­lige gjennom lover og forskrifter. Dette inne­bærer at de må benytte fullt ut godkjente etter­søks­ekvi­pa­sjer, og at de som utøver etter­søket har gjen­nom­ført blant annet det obli­ga­to­riske kurset «Ettersøk videregående».

Nyskutt elgkalv

Det aller viktigste for å få til en bra fall­vilt­gruppe, er at en har med de rette personene. Man må ha med seg enga­sjerte «selv­gå­ende» personer, og som har mulighet til å komme fra arbeidet, eller arbeider sånn at de har mulighet til å utføre jobben de har tatt på seg. De må også dispo­nere en hund som de har gått opp til godkjent etter­søks­hund med, og er en del av en godkjent etter­søks­ekvi­pasje. Ikke alle medlem­mene av en fall­vilt­gruppe behøver å dispo­nere hund, men erfa­ringsvis får man aldri for mange hunder i en fall­vilt­gruppe. Det er viktig å ha flere hunder å spille på, noen kan ha fått valper, løpetid, syk og så videre. Det er også et krav at for å kunne ta kurset ettersøk videre­gå­ende må en ha gått opp og vært en del av en godkjent etter­søks­ekvi­pasje, selv om man ikke lengre dispo­nerer hunden en gikk opp med.

Fallvilt og Dachs

Hvordan har din kommune organisert fallvilthåndtering?

Det er stor forskjell om man har en egen kommunal fall­vilt­gruppe, eller om man har satt bort jobben. På mange måter har kommunen bety­delig bedre over­sikt over situa­sjonen i egen kommune om de har en egen gruppe. 

Om kommunen velger å sette bort fall­vilt­ar­beidet så krever dette også en del orga­ni­se­ring og ikke minst bestil­lings­kom­pe­tanse. Har kommunen det? Hva koster et gjen­nom­snittlig ettersøk i din kommune? Hvor mange fall­vilt­hen­delser er det i året? Hvor mye må budsjet­ters i året for å hånd­tere oppgaven? Og er summen så høy at vi kommer innunder regler for offentlig anskaf­felse? Må fall­vilt­ar­beidet ut på anbud? Det er mye man må tenke igjennom før en velger å sette bort fallviltarbeidet.

Fallviltarbeid i kommuner med mye rådyr

Vi utfordret Dag Bjerkestrand som er en aktiv vilt­for­valter i Averøy kommune til å skrive noe hvordan det er å hånd­tere fall­vilt­ar­beidet i en kommune med mye rådyr, og mye rådyrpå­kjørsler. Dag sendte oss også Averøy kommune sin utlys­ning av tilbuds­kon­kur­ransen for offent­lige ettersøk. samt Averøy kommune sin innstruks for utfø­ring av offent­lige ettersøk. Dette er gode eksempler som kan være til hjelp for mange som skal gjøre samme jobben.

Påkjørt rådyr i veien

Ettersøk på hjortevilt

I en del kommuner er det vilt­for­val­teren som også er ansvarlig for fall­vilt­hånd­te­ringen inklu­dert ettersøk av skadet hjorte­vilt, mens andre kommuner har satt dette bort. Vi håper at vilt­for­val­teren sørger for at denne infor­ma­sjonen blir videre­for­midlet til de som burde få den.

Vinteren 2016 ble det inngått en samar­beids­av­tale om utvik­ling av kurset «Ettersøk videre­gå­ende» mellom Norsk Kennel Klub (NKK) og Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs). Samarbeidet omfattet blant annet å utar­beide et videre­gå­ende kurs i ettersøk av skadet hjorte­vilt og å utar­beide og gjen­nom­føre en utdan­ning av instruk­tører for kurset «Ettersøk videregående».

I forbin­delse med dette samar­beidet ble det nedsatt en prosjekt­gruppe bestå­ende av Hans Petter Klokkerengen, Christian Vole, Knut J. Herland, Vidar Holthe og Dagh Bakka.

For de som vil (og må i henhold til forskrift) ta kurset «Ettersøk videre­gå­ende» arran­geres dette av NJFF, hunde­klubber tilsluttet NKK og Skogkurs. For mere infor­ma­sjon så ta kontakt med oss. 


Ettersøk – av skadet hjortevilt

Hefte – 100 sider

Det ble også laget et faghefte til bruk under kurset «Ettersøk videre­gå­ende». Det er skrevet utfyl­lende og dekkende for de viktigste forhold og kan derfor også brukes i annen opplæ­rings­sam­men­heng og til selvstudium. 

Forfattere av heftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe med viktige bidrag fra Ole Randin, Hans Petter og Carl Randin Klokkerengen, Lars Mikkelsen, Arve Aarhus, Finn Olav Myhren, Christian Vole og Knut J. Herland.

Miniatyr av hefte

Jakt på hjort, rådyr og elg

Dag Bjerkestrand har laget et godt hefte om:

  • hvordan unngå skadeskyting
  • rutiner for hva en skal gjøre når påskutte dyr forsvinner
  • hvordan en kan legge til rette for at en skal lykkes med ettersøket

Vi har fått lov til å legge ut heftet her. Det er vel verdt å lese!


  • Øyvind Juliussen

    Øyvind er utdannet forst­kan­didat fra NMBU Ås. Han er ansvarlig for jakt, vilt og utmark ved Skogkurs. Han har jobbet som skog­bruks­sjef og vilt­for­valter fra 2008–2020 med ansvar for fall­vilt­gruppe og kommu­nalt fellingslag for store rovdyr.