Skogbrannvern

Viser brannvesenet i aksjon. flere personer på vei inn i område med skogbrann med vannslange.
Fra Frolandsbrannen. Foto: Agderposten

I juni 2008 preget skogbrannen i Froland kommune mediebildet i Norge. I løpet av en intensiv uke var 26 000 dekar rammet av brannen – derav 19 000 dekar produktiv skog.

Skogbrannen var den største i sitt slag i Norge på over 100 år! Da kan det være lett å tenke at det er lenge til neste gang. Samtidig er det en kjenns­gjer­ning at skog brenner hvert år i Norge,  og at det ofte er små marginer som skiller et lite brann­tilløp fra en storbrann. 

Det er forventet at klima­tiske endringer fører til lengre sammen­hen­gende tørre peri­oder. Skogbrannsesongen 2018 var ekstrem med over 2000 regist­rerte branner.

På dette nett­stedet finner du infor­ma­sjon om skog­brann og skog­brann­vern – et bidrag til at flere skog­branner unngås eller slokkes mens de er små.

Skogbrannkurs for entreprenører og maskinførere

Kurset er utar­beidet for at du som skogs­en­tre­prenør og maskin­fører kan drive trygg maski­nell skogs­drift og mark­be­red­ning også i skogbrannsesongen. 

Kurset er en del av SKOGSKOLEN – skog­næ­rin­gens felles­sats­ning på e‑læring.

Beredskapspakken

Med dette utstyret kan skogs­en­tre­pre­nøren i mange tilfeller slokke små branner før de får utviklet seg til store skogbranner:

 • Skogbrannstryker med treskaft, lengde 2,0 m
 • Vanndunk, 25 liter
 • Vannkanne med spredehode
 • Spade

Bestill hos Skogbrand


Retningslinjer for skogsdrift i skogbrannsesongen

Kontinuerlig drift gjennom peri­oder med høy skog­brann­fare er viktig for hele skog­næ­ringen. For å gjøre dette mulig er det laget felles retnings­linjer for skogs­drift i skog­brann­se­songen i et samar­beid mellom skog­ei­er­or­ga­ni­sa­sjo­nene, brann­ve­senet, Maskinentreprenørenes forbund, DSB og Skogbrand.

Tidligere «Retningslinjer for maski­nell skogs­drift og mark­be­red­ning» og «Retningslinjer for manuell hogst og ungskog­pleie» er nå slått sammen til felles retnings­linjer for skogs­drift og skjøtsel. Revidert versjon 2022 er justert for ny skogbrannfareindeks. 

Retningslinjer for skogs­drift og skjøtsel i skogbrannsesongen

Skogbrannfareindeksen – ny versjon

Sjekk jevnlig spesial­var­selet for skog­brann­fare fra Meteorologisk insti­tutt for å følge med på skog­brann­faren i ditt område. Skogbrannfareindeksen for Norge er basert på den kana­diske Fire Weather Index (FWI), men tilpasset til norske forhold. Denne måten å varsle skog­brann på startet i juni 2021.


Det skjer ikke hos oss…

Heftet gir en kort­fattet over­sikt over problem­stil­lin­gene med fokus på skog­eiers ansvar og roller. Det er utar­beidet av Skogbrukets Kursinstitutt i samar­beid med Norges Skogeierforbund, Norskog og Skogbrand.

Dette heftet – og heftet under – fås ved henven­delse til Skogbrand:
post@skogbrand.no
telefon 23 35 65 00.

Last ned heftet


Skogbrann – vern og slokking

- er et hefte beregnet for opplæ­ring av mann­skap i skog­brannslok­king. Det er på 35 sider og tar for seg:

 • om skog­branner
 • skogover­vå­king
 • skog­brannslok­king
 • opplæ­ring av mannskaper
 • skog­bru­kets beredskap

Last ned heftet
 


Mer informasjonsmateriell

Forsikringselkapet Skogbrand har også mye annet infor­ma­sjons­ma­te­riell om skog­brann, det finner du på denne siden.


Skogbrannfareplakater

Skogbrannfareplakater fåes ved henven­delse til Direktoratet for samfunns­sik­kerhet og bered­skap: trykksak@dsb.no

Du kan også laste ned plakaten fra denne lenken  og skrive ut på fargeprinter.

Skogens Brannvoktere

Nettstedet www.skogensbrannvoktere.no er en infor­ma­sjons­side om skog­brann og skog­brann­fare rettet mot allmenn­heten og friluftsfolket.

 • Uten tittel

  ·