Markberedning

Markberedning er et av de viktigste tiltakene skogbruket gjør for å få opp ny skog på en rask og sikker måte.

Markberedning

Spilleliste Youtube – 8 klipp

Fem film­klipp som visu­ali­serer hoved­ele­men­tene fra Standard for mark­be­red­ning – resul­tatet av et prosjekt som alle aktø­rene innen skog­bruket i Hedmark og Oppland stod bak.

Her finner du i tillegg tre korte klipp som viser mark­be­red­ning med gravemaskin.

Markberedning

Skogkurs veileder – 26 sider

Markberedning er en bear­bei­ding av jord­over­flata, og er det mest effek­tive hjelpe­til­taket vi har for å få opp en vellykket foryn­gelse. Tiltaket gir planter og frø bedre levevilkår. 

Markberedning gir:

  • høyere marktempe­ratur
  • redu­sert fare for uttørking
  • redu­sert konkur­ranse fra annen vegetasjon
  • økt skog­pro­duk­sjonen
  • redu­serte snutebilleskader

Markberedning

Skogkurs resyme – 4 sider

Tilfredsstillende foryn­gelse etter avvirk­ning er et viktig mål. Vellykket plan­ting eller naturlig foryn­gelse er blant annet avhengig av spire‑, etab­le­rings- og vekst­for­hol­dene. Konkurrerende vege­ta­sjon, for liten eller for stor vann­til­gang, ugunstig tempe­ratur, bille­an­grep og sommer­frost redu­serer ofte foryn­gel­sens tetthet. Markberedning påvirker disse forhol­dene og et even­tuelt plante­ar­beid blir enklere.

Markberedning

Skogkurs info – 2 sider

Skader fra snute­biller har økt i omfang de siste årene. I kyst­om­rå­dene i Agder og nord­over har snute­bille­ska­dene vært ekstra store.

Her er fokus på sammen­hengen mellom mark­be­red­ning, gode plante­plasser og plante­typer vekt­lagt for å sikre god foryngelse. 

Standard for markberedning

Initiativtakerne til stan­darden for mark­be­red­ning er :
Glommen Mjøsen, Viken, SB Skog, Norskog, Statskog SF og fylkes­men­nene i Hedmark og Oppland. 

Skogkurs har hatt prosjekt­le­delsen og prosjekt­ei­er­skapet.
Det er et uttrykt mål fra initia­tiv­ta­kerne om at
mark­be­red­ning skal være regelen og ikke
unntaket slik det ofte er i dag.

Markberedning i Trønderlag

Info – 4 sider

Det er et mål for skog­bruket i Trøndelag å øke mark­be­red­nings­ak­ti­vi­teten. Dette bidrar til økt
over­le­velse og raskere etab­le­ring ved plan­ting og naturlig foryn­gelse. Riktig utført mark­be­red­ning bidrar også
effek­tivt til å redu­sere gran­snute­bil­lens angrep på småplantene.

Utarbeidet av Skogkurs i samar­beid med Lensa. Lensa er et nett­verks­sam­ar­beid i Trøndelag som stimu­lerer til økt akti­vitet blant skog­ei­erne gjennom å bygge gode systemer og verktøy for næringen