Organisering av veilag

Eiere av et felles veianlegg regnes automatisk som et veilag med ansvar for veiens tilstand og standard. En organisering medfører en rekke fordeler, den viktigste er kanskje formaliserte forhold i veilaget.  

Organisering av private skogsbilveier

Skogkurs veileder 18 sider

Veilederen er i stor grad en sammenstilling av faktaopplysninger som skal bidra til å organisere veilag for å sikre verdiene som skogsveiene representerer.

Innholdet kommer  blant annet fra Jordskifteretten, Skogeierforbundet, Samvirkesenteret og Brønnøysundregistrene, og omhandler veier der skoginteressene er hovedformålet.

Kostnadsfordeling i et veilag

Artikkel

At veilaget har avtalt og vedtatt en fordeling av eierskap/andeler i veien må være en forutsetning for at veilaget skal registrere seg som en organisasjon. For veilag som ikke har organisert i brønnøysundregisteret anbefales det på det sterkeste å ha underskrevne avtaler som sier noe om hvor mye den enkelte i veilaget skal bidra med. 

karrikaturtegning av 4 menn som står på en vei og diskuterer tall og prosenter.

Veivedlikeholdsorganisering

Skogkurs info

I dette tilfellet betyr veivedlikeholdsorganisering at flere veilag har slått seg sammen for å drive felles vedlikehold i et område. Formålet med en felles organisasjon som etterser veivedlikeholdet er å systematisere og forenkle vedlikeholdet på skogsbilveinettet. Fortrinnsvis sommervedlikeholdet. Prinsippet går ut på å gi færre ansvar med å innhente tilbud fra entreprenører, organisere vedlikeholdet og drive regnskap. Samarbeidet mellom veilagene krever en registrering som organisasjon i Brønnøysundregisteret. 

Verktøy til organsiering

Artikkel

Organisering av veilag og lage en kostnadsfordeling oppleves ofte tidkrevende. Vi har samlet en rekke hjelpemidler.

Verktøykasse med diverse verktøy. Illustrasjon.

Private skogsbilveger – ansvarsforhold

Hefte 18 sider

En skogsbilvei innebærer et ansvar ovenfor brukerne av veien. I utgangspunktet har veieier/veilag «alt» ansvar, og det krever en bevissthet over hva som kan gjøres for å begrense ansvaret og/eller bruken av veien for å unngå forsikrings- eller rettsoppgjør. Nøkkelfaktorer for å ha en bekymringsfri skogsvei er: en veistandard som er tilpasset tiltenkt bruk, jevnlig vedlikehold, nødvendige sikringstiltak, klare bruksregler og informasjon. I tillegg bør skogeier/veilaget ha en egen forsikring på skogsbilveien. 

Ansvar på skogsbilveier er ikke et lett tema å fremlegge en fasit om. Toril G. Kjøllesdal (2015) har utarbeidet litt materiale som kan hjelpe deg å forstå mer rundt ansvarsforholdet på private skogsbilveier.

Forside av hefte. Skjermdropp.