Organisering av veilag

Eiere av et felles veianlegg regnes automatisk som et veilag med ansvar for veiens tilstand og standard. En organisering medfører en rekke fordeler, den viktigste er kanskje formaliserte forhold i veilaget.  

Organisering av private skogsbilveier

Skogkurs veileder – 18 sider

Veilederen er i stor grad en sammen­stil­ling av fakta­opp­lys­ninger som skal bidra til å orga­ni­sere veilag for å sikre verdiene som skog­s­veiene representerer.

Innholdet kommer  blant annet fra Jordskifteretten, Skogeierforbundet, Samvirkesenteret og Brønnøysundregistrene, og omhandler veier der skog­in­ter­es­sene er hovedformålet.

Kostnadsfordeling i et veilag

Artikkel

At veilaget har avtalt og vedtatt en forde­ling av eierskap/andeler i veien må være en forut­set­ning for at veilaget skal regist­rere seg som en orga­ni­sa­sjon. For veilag som ikke har orga­ni­sert i brønn­øy­sund­re­gis­teret anbe­fales det på det ster­keste å ha under­skrevne avtaler som sier noe om hvor mye den enkelte i veilaget skal bidra med. 

karrikaturtegning av 4 menn som står på en vei og diskuterer tall og prosenter.

Verktøy til organsiering

Artikkel

Organisering av veilag og lage en kost­nads­for­de­ling oppleves ofte tidkre­vende. Vi har samlet en rekke hjelpemidler.

Verktøykasse med diverse verktøy. Illustrasjon.