Organisering av veilag

Eiere av et felles veianlegg regnes automatisk som et veilag med ansvar for veiens tilstand og standard. En organisering medfører en rekke fordeler, den viktigste er kanskje formaliserte forhold i veilaget.  

Organisering av private skogsbilveier

Skogkurs veileder – 18 sider

Veilederen er i stor grad en sammen­stil­ling av fakta­opp­lys­ninger som skal bidra til å orga­ni­sere veilag for å sikre verdiene som skog­s­veiene representerer.

Innholdet kommer  blant annet fra Jordskifteretten, Skogeierforbundet, Samvirkesenteret og Brønnøysundregistrene, og omhandler veier der skog­in­ter­es­sene er hovedformålet.

Kostnadsfordeling i et veilag

Artikkel

At veilaget har avtalt og vedtatt en forde­ling av eierskap/andeler i veien må være en forut­set­ning for at veilaget skal regist­rere seg som en orga­ni­sa­sjon. For veilag som ikke har orga­ni­sert i brønn­øy­sund­re­gis­teret anbe­fales det på det ster­keste å ha under­skrevne avtaler som sier noe om hvor mye den enkelte i veilaget skal bidra med. 

karrikaturtegning av 4 menn som står på en vei og diskuterer tall og prosenter.

Veivedlikeholdsorganisering

Skogkurs – info

I dette tilfellet betyr veived­li­ke­holds­or­ga­ni­se­ring at flere veilag har slått seg sammen for å drive felles vedli­ke­hold i et område. Formålet med en felles orga­ni­sa­sjon som etterser veived­li­ke­holdet er å syste­ma­ti­sere og forenkle vedli­ke­holdet på skogs­bil­vei­nettet. Fortrinnsvis sommer­ved­li­ke­holdet. Prinsippet går ut på å gi færre ansvar med å innhente tilbud fra entre­pre­nører, orga­ni­sere vedli­ke­holdet og drive regn­skap. Samarbeidet mellom veila­gene krever en regist­re­ring som orga­ni­sa­sjon i Brønnøysundregisteret. 

Verktøy til organsiering

Artikkel

Organisering av veilag og lage en kost­nads­for­de­ling oppleves ofte tidkre­vende. Vi har samlet en rekke hjelpemidler.

Verktøykasse med diverse verktøy. Illustrasjon.

Private skogsbilveger – ansvarsforhold

Hefte – 18 sider

En skogs­bilvei inne­bærer et ansvar ovenfor brukerne av veien. I utgangs­punktet har veieier/veilag «alt» ansvar, og det krever en bevissthet over hva som kan gjøres for å begrense ansvaret og/eller bruken av veien for å unngå forsik­rings- eller retts­opp­gjør. Nøkkelfaktorer for å ha en bekym­ringsfri skog­svei er: en veistan­dard som er tilpasset tiltenkt bruk, jevnlig vedli­ke­hold, nødven­dige sikrings­tiltak, klare bruks­regler og infor­ma­sjon. I tillegg bør skogeier/veilaget ha en egen forsik­ring på skogsbilveien. 

Ansvar på skogs­bil­veier er ikke et lett tema å frem­legge en fasit om. Toril G. Kjøllesdal (2015) har utar­beidet litt mate­riale som kan hjelpe deg å forstå mer rundt ansvars­for­holdet på private skogsbilveier.

Forside av hefte. Skjermdropp.