Veiorganisering – kursbeskrivelse

Eier du en skog­svei sammen med andre? Da har dere et veilag etter veglova. Dette medfører en rekke plikter og forvent­ninger. Dette kurset har til formål å infor­mere veilag hvilke plikter og ansvar de har. Hvilke orga­ni­sa­sjons­former som er aktu­elle og hvordan bli registrert.

Målgruppe 

Skogeiere med eier­skap i vei. Dette kurset settes i første rekke opp i samar­beid med kommunen for å sikre at alle veilaga i kommunen får mulig­heten til å delta. Ønsker ditt veilag rådgiv­ning eller et spesial­til­passet kurs kan dette bestilles. Ta kontakt. 

Kursinnhold   

 • Kort om lovverket
 • Ansvar og sikkerhet
 • Organisering
  - Tingsrettslig sameie
  - Samvirkeforetak
  - Andre: AS, Jordskifte, uregist­rert m.m. 
 • Registrering
 • Drift
 • Økonomi
  - Kostnadsfordeling
  - Inntekter
  - Skogfond
  - Tilskudd

Påmelding

Påmelding skjer via oppsatte kurs i kurs­ka­len­deren.. Vi tar forbe­hold om tilstrek­kelig antall kurs­del­ta­kere for gjen­nom­fø­ring av kurset.