Biologisk mangfold

?????????????????????????????????????????????

Biologisk mangfold, også kalt naturmangfold og biodiversitet er enkelt forklart summen av alt mangfoldet i naturen. Med andre ord alle livsformer i verden, deres leveområder og de økologiske sammenhengene mellom disse. 

Biologisk mangfold

Skogkurs info – 1 side

Det biolo­giske mang­foldet deles gjerne inn i tre kategorier:

Artsmangfold
Alle ulike arter som lever på jorda. Fra små og store dyr og planter, helt ned til de enkleste encel­lede bakteriene.

Genetisk mang­fold
Mangfoldet av de forskjel­lige genetiske kombi­na­sjo­nene hos hver art.

Mangfold av økosystem
De forskjel­lige biolo­giske samfunn, omtales gjerne som artenes leve­om­råder. Her omfattes også de fysiske og kjemiske prosesser som foregår innen hvert økosystem.