Bioenergi og ved

kløyvd og stablet ved, dekker hele bildet

Bioenergikjeden – fra skog til flisfyringsanlegg

Spilleliste på Youtube – 6 filmklipp

Her finner du en serie video­klipp som tar for seg verdi­kjeden fra fra skog til flisfyringsanlegg. 

Podkast: Ved og strøm

Hvor mange kWt får man ut av en vedsekk, hvordan fyre på mest effektiv måte og hva kjenne­tegner god vedkva­litet? Dette og mange andre spørsmål får du svar på i denne podkasten. Deltagere er Simen Gjølsjø – senior­råd­giver ved NIBIO, Øyvind Stranna Larsen – fagan­svarlig i Norsk Ved – Forum for vedpro­du­senter, – fra Skogkurs deltar Bjørn Helge Bjørnstad og Nina Ree-Lindstad


Vedhogst – egenerklæring

Egenerklæring for vedhogger ved selv­hogst av ved hos skogeier.

Egenerklæringen er et avtale­for­mular mellom skog­eier og vedhogger. I avtale­for­mu­laret fram­kommer ansvars­for­holdet mellom disse. Likeens infor­merer erklæ­ringen om risi­koen som vedhogst kan være.

Tiltak i tett eller forsømt skog

Skogkurs veileder – 12 sider

Alle bestand i skogen bør følges opp slik at forut­set­nin­gene for god areal­av­kast­ning er tilstede. Utfordringen er at det alltid vi være mange bestand som ikke blir fulgt opp, som medfører forsømt skog med de konse­kvenser det fører med seg. Veilederen gir deg skog­fag­lige og økono­miske råd vedrø­rende bestands­pleie ved ulike høyder:

  • 1–5 meter høyde: Ungskogpleie
  • 9–13 meter høyde: Biotynning
  • 13–19 meter, tynnings­høyde: Forhåndsrydding før tynning
  • Hogstmoden skog: Forhåndsrydding før hovedhogst

Temaboka:
Vedproduksjon

I boka ser vi på brens­elved som en del av bioenergi­fa­mi­lien, en miljø­vennlig og fornybar energi­bærer i rela­sjon til energi­for­bruket globalt og lokalt. Råstoffpotensialet er stort. Riktig virkes­be­hand­ling og kvali­tets­sor­te­ring er en forut­set­ning for gode produkter i markedet.

Vedprodusenten må kjenne sitt produkt med kunn­skap om brenn­ver­dier og kvali­teter. Produksjon av brens­elved er vesentlig småskala­pro­duk­sjon med salg direkte til forbruker.