Om Skogkurs

Mjøsbrygga. Foto: John Are Lindstad

– vi utvikler kompetanse om bærekraftig bruk av skog og utmark. Vi jobber forskningsbasert og praksisnært. 


Om organisasjonen

Skogkurs har til formål å være skog­bru­kets felles­organ for kompe­tanse­for­mid­ling innen nærings­ut­vik­ling og forvalt­ning av skog og andre arealressurser. 

Gjennom sin virk­somhet skal Skogkurs bidra til kompe­tanse­he­ving for aktø­rene i skog­bruks­næ­ringen, og til formid­ling av kunn­skap om skog og natur til skole­verk og allmennhet.

Skogkurs ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Skogbrukets kurs­in­sti­tutt skiftet navn til Skogkurs i 2023. 

Skogkurs sine medlemmer er orga­ni­sa­sjoner og insti­tu­sjoner som har inter­esser knyttet til orga­ni­sa­sjo­nens formål. Skogkurs har 36 medlemsorganisasjoner.

Medlemsorganisasjoner

Styret:

  • Leder: Olav Bjella (Viken Skog)
  • Nestleder: Tone Margrethe Reierselmoen (NORSKOG)
  • Monica Grindberg (Statskog)
  • Trygve Enger (Det norske Skogselskap)
  • Bjørn Lauritzen (Maskinentrepenørenes forbund, MEF)
  • Bjørn Håvard Evjen (oppnevnt repre­sen­tant for LMD/NIBIO)
  • Mikael Fønhus (repre­sen­tant for de ansatte ved Skogkurs)
  • Steinar Lyshaug (konsti­tuert admi­ni­stre­rende direktør Skogkurs)
Styret valgt 2023
Fra venstre: Mikael Fønhus, Steinar Lyshaug, Olav Bjella, Tone Reierselmoen, Bjørn Håvard Evjen, Siv Høye (vara), Bjørn Lauritzen, Dag Skjølaas (avtrop­pende vara). Ikke tilstede fra styret: Monica Grindberg og Trygve Enger.

Aktuelle lenker: