Om Skogkurs

Mjøsbrygga. Foto: John Are Lindstad

Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) – vi utvikler kompetanse for verdens mest bærekraftige næring.  Skogkurs skal kjennetegnes ved å være:
• Forskningsbasert   • Praksisnær   • Kreativ   • Leveringsdyktig


Om organisasjonen

Skogkurs har til formål å være skog­bru­kets felles­organ for kompe­tanse­for­mid­ling innen nærings­ut­vik­ling og forvalt­ning av skog og andre arealressurser. 

Gjennom sin virk­somhet skal Skogkurs bidra til kompe­tanse­he­ving for aktø­rene i skog­bruks­næ­ringen, og til formid­ling av kunn­skap om skog og natur til skole­verk og allmennhet.

Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåvæ­rende navn i 1965.

Skogkurs sine medlemmer er orga­ni­sa­sjoner og insti­tu­sjoner som har inter­esser knyttet til insti­tut­tets formål. Skogkurs har 37 medlemsorganisasjoner.

Medlemsorganisasjoner

Styret:

  • Leder: Olav Bjella (Viken Skog)
  • Nestleder: Tone Margrethe Reierselmoen (NORSKOG)
  • Monica Grindberg (Statskog)
  • Trygve Enger (Det norske Skogselskap)
  • Siv Høye (Glommen Mjøsen Skog)
  • Bjørn Håvard Evjen (oppnevnt repre­sen­tant for LMD/NIBIO)
  • Mikael Fønhus (repre­sen­tant for de ansatte ved Skogkurs)
  • John Are Lindstad (admi­ni­stre­rende direktør Skogkurs)

Aktuelle lenker: