Bruer på landbruksveier

Bruer er viktige konstruksjoner for å krysse elver. Konstruksjoner som krever ettersyn og vedlikehold. Dessverre har vi mange eldre bruer som er forsømte og andre som har oppnådd sin tiltenkte levetid. 

For å lette skog­ei­eres kunn­skaps­søken rundt bruer, har Skogkurs arbeidet frem en serie av kort­fat­tede lære­midler, bestå­ende av: info-ark, resy­meer, veile­dere, filmer, podkast og skje­maer. Med bruk av ulike infor­ma­sjons­ka­naler ønsker vi å gi deg en bedre opple­velse og læringsutbytte.

Tilsyn og inspeksjon av landbruksveibruer 

Skogkurs veileder – 18 sider

Ei bru er et bygg­verk som skal tåle en rekke belast­ninger. Ei skadet bru eller ei bru som ikke er vedli­ke­holdt, får redu­serte egen­skaper og er kostbar å repa­rere. Ansvaret for ei ulykke som skyldes mang­lende forhold ved brua, tilfaller konstruk­sjons­eier. Altså skogeier/veilag.

Mange land­bruks­vei­bruer i en dårlig forfat­ning belastes tung­trans­port jevnlig. For å sikre en trygg og effektiv krys­sing av brua bør skog­eiere starte med å føre tilsyn. De fleste av bruene på land­bruks­veiene er lite etter­sett og dårlig vedlikeholdt. 

Annet om temaet:

Aktuelt om landbruksveibruer

Resyméer er avgrenset til 4 sider, i pdf-format. Info ark er på 2 sider, mens skje­mane er i Excel. Følgende emner finnes:


Podkast: Bruer på landbruksveier

Bruer er en viktig parsell på skog­s­veier. Bruer er helt nødvendig for å krysse elver og juv for å komme til ressur­sene på andre siden på en trygg og effektiv måte, uten at det går på bekost­ning av vann­kva­litet og vannliv.


Inspeksjon av bruer på landbruksveier

Hefte – 116 sider 

Det nye mate­ri­ellet rundt bruer på land­bruks­veier baserer seg i stor grad på heftet Inspeksjon av bruer på land­bruks­veier (2012).

Heftet beskriver b.la. tilstands­re­gist­re­ring med skade­vur­de­ring, og kan være et supple­ment eller alter­nativ til denne veile­deren med tilhø­rende skje­maer. Veilederen er ikke oppda­tert, noe som inne­bærer at infor­ma­sjon kan være utda­tert eller inneha mangler. For eksempel er ikke defor­ma­sjons­krav (L/200) tatt med i tabellverkene.