Viktige begreper

Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. 

Kurs grunnleggende om skogbruk

Spilleliste YouTube

I åtte filmer forklares betyd­ningen av de viktigste begre­pene. Filmene forklarer betyd­ningen av:

 • Bestand
 • Hogstklasse
 • Bonitet
 • Relaskop
 • Treantall
 • Aptering
 • Volum og tilvekst
 • Ryddetrær

Innføring i skogbruk

Temabok – 78 sider

Boka gir en innfø­ring i hva det vil si å eie og drive en skog­ei­endom. Her får leseren innblikk i emner som:

 • skog­bruks­planen
 • forval­ter­an­svaret
 • andre nærings­mu­lig­heter
 • fler­bruks­hensyn og miljøsertifisering
 • skogens utvik­ling
 • skog­be­hand­ling i de ulike fasene
 • skog­bru­kets aktører 
 • hvor søke råd og veiledning 
 • tømmer­verdi og tømmeromsetning