Gullgruve på rot – en lokal fagdag – kursbeskrivelse

Fagdagen foku­serer på det som kan gjøre plante­feltet ditt til en økono­misk «gull­gruve». Temaene har både en teore­tisk og en prak­tisk side. Derfor starter fagdagen med en inne­se­kvens om viktige forhold for eierens økonomi ved tiltak i ungskogen og i gammel­skogen. Forhold som har betyd­ning for eierens egne valg og prioriteringer.

Utendørs blir det demon­strert hvordan man i praksis vurderer hogst­mo­denhet og tiltak i ungskogen. Om hvorfor og hvordan et «minimum» stell av ungskogen har så stor virk­ning på fram­tids­sko­gens verdi. Du får innblikk i hvordan det «brysomme» plante­feltet kan bli til noe som høstes med stor fortje­neste – en GULLGRUVE PÅ ROT.

Og så er det god tid til disku­sjon og erfaringsutvekslinger.

Fagdagens innhold:

  • Hva er plante­fel­tenes hogst­verdi? Vi ser nærmere på den store verdi­øk­ningen de siste årene før hogstmodenhet.
  • Hva er riktig tid å hogge plantefeltene?
  • Hvorfor plante etter hogst?
  • Hvordan riktig bruk av skog­fondet øker eierens netto hogst­inn­tekt og redu­serer inves­te­rin­genes kostnad.
  • Så billig kan en skog­svei bli!
  • Hvorfor er ungskog­pleie av de mest lønn­somme tilta­kene i skogen?
  • Hvordan bør ungskogen stelles for å oppnå verdi­øk­ning i framtidsskogen?
  • Så mye betyr din skog for jordens klima.

Varighet og praktisk info

Fagdagen er på 5–6 timer, og arran­geres av kommu­nens skog­bruks­an­svar­lige som regel i samar­beid med f.eks. lokalt skog­ei­erlag, bondelag m.fl.

Skogkurs-instruktør er ansvarlig for program­gjen­nom­fø­ringen. Første del av dagen er innen­dørs og andre del ute i skogen. Kaffe underveis.