Veiplanlegging

Veiplanlegging. Foto: Martin Bråthen

Ved godkjenning av nybygging eller ombygging av landbruksveier kan kommunen sette vilkår om planleggerkompetanse, linjeføring, teknisk utforming, vedlikehold og miljømessig tilpasning av veien, samt vilkår som begrenser motorisert ferdsel på veien jf. Landbruksveiforskriftens § 3–3. Skogkurs har med bakgrunn i realkompetanse og gjennomført kurs, godkjent 40 veiplanleggere i landbruket. 

Generelt om veiplanlegging

Artikkel

Landbruksveier skal omsøkes og godkjennes før bygging og ombyg­ging. Myndighetene har i denne forbin­delse anled­ning til å sette krav om plan­leg­gings­kom­pe­tanse. God plan­leg­ging og gjen­nom­fø­ring av nybygg og ombyg­ging er nøkkelen til gode veiløs­ninger som hele skog­bruket er avhengig av for å kunne sikre indu­strien råstoff, og holde skog­sma­skin-entre­pre­nører og trans­por­tører i akti­vitet hele året. En veiplan­legger må evne å tenke helhetlig for å møte fram­tidas drifts­tek­nikk og tømmertransport-logistikk. 

Mann som såt på en gjenngrodd vei. Han har en GPS mottaker på en stang og gjør innmålinger. Foto. nger

Veiplanleggeren

Artikkel

Veiplanleggeren vi omtaler i skog­bruket er en person med spiss­kom­pe­tanse innenfor fagfeltet land­bruks­veier. Det er i dag ca. 40 veiplan­leg­gere med godkjent plan­leg­ger­kom­pe­tanse. Ikke alle har veiplan­leg­ging som sitt daglige virke, men innehar kompe­tansen. Det ønskes at disse fagper­sonene benyttes til plan­leg­ging og utar­bei­delse av bygge­plan for å sikre kvalitet i plan­leg­gings- og oppføl­gings­fasen for landbruksveier. 

  • Even er prosjekt­leder, og jobber mest med skog­s­veier og natur­fare. Even har ansvaret for å følge opp landets profe­sjonelle veiplan­leg­gere og er selv veiplan­legger for Glommen-Mjøsen Skog. Even ønsker å jobbe med prosjekter som resul­terer i gode prak­tiske løsninger for veiplan­leg­gere, skog­bruks­le­dere og entre­pre­nører.  

  • Steinar Lyshaug

    Steinar er senior prosjekt­leder, og har fagansvaret for infra­struktur. Steinar kaller seg selv «praka­de­miker», og har lang fartstid i veifaget, både teore­tisk og prak­tisk. Utover å brenne for skog­bru­kets blod­årer (altså skogsveiene), har Steinar enga­sjert seg i skog og natur­fare-tema­tikken i flere år. I tillegg har Steinar jobbet mye med skog­bruks­plan­leg­ging helt fra han gikk ut fra NLH i 2000 

  • Martin Bråthen

    Martin er prosjekt­leder, og arbeider nesten uteluk­kende med faget skog­s­veier. Krav og forma­li­teter, orga­ni­se­ring, veivedli­ke­hold, økonomi, veiplan­leg­ging og sikkerhet er noen felter Martin behersker godt. Martin holder også tak i det admi­ni­stra­tive rundt kursene som omhandler skog­s­veier.