Generelt om veiplanlegging

Mann som såt på en gjenngrodd vei. Han har en GPS mottaker på en stang og gjør innmålinger. Foto. nger
Innmåling av ytterkant på snuplass. Foto: Nils Olaf Kyllo

Landbruksveier skal omsøkes og godkjennes før bygging og ombygging. Myndighetene har i denne forbindelse anledning til å sette krav om planleggingskompetanse. God planlegging og gjennomføring av nybygg og ombygging er nøkkelen til gode veiløsninger som hele skogbruket er avhengig av for å kunne sikre industrien råstoff, og holde skogsmaskin-entreprenører og transportører i aktivitet hele året. En veiplanlegger må evne å tenke helhetlig for å møte framtidas driftsteknikk og tømmertransport-logistikk. 

Ofte er det gamle veier som skal rustes opp eller bygges om. I slike situa­sjoner kan det ofte være lurt å tenke helt nytt, ikke låse seg til gammel trasé, men vurdere skog­om­råde i sin helhet. Gamle veier er bygd med datidas utstyr for datidas skog­bruk. Når man vurderer gamle veier må man ha kunn­skap om både vei og skog­bruk for å sikre at inves­te­ringa man gjør, står seg over tid. 

Behov for fagkompetanse

Gode helhet­lige løsninger plan­legges på grunnlag av bred faglig kompe­tanse hos veiplan­leg­geren. En vei skal ikke kun gå fra A til B, den skal også betjene skog­bruket på en god måte. Det betyr at man tar hensyn til egnet drifts­tek­nikk, hvor det skal legges tømmer langs veien, møte­plasser, parke­rings­plasser, bered­skap etc. En vei er et varig inngrep i naturen, og må plan­legges og bygges deretter med hensyn til friluftsliv, natur og miljø. Ved bygging av infra­struktur og skogs­drifter i bratt terreng må vi være aktsomme rundt natur­fare-proble­ma­tikken. Hva inne­bærer inngre­pene for flom, ras og skred? Ved riktig plan­leg­ging redu­seres faren for konse­kvenser for sårbar infra­struktur nedstrøms. 

Byggeledelse

Normaler for land­bruks­veier med bygge­be­skri­velse legger premis­sene for hvordan en vei skal utformes. Det er viktig at alle aktø­rene som er med i et veipro­sjekt forstår viktig­heten av at en vei blir plan­lagt, prosjek­tert og bygd etter stan­dard og med nødven­dige hensyn for å ivareta formålet med veien, – å sikre tilgang til tømmer. Byggeledelse er et effek­tivt tiltak for å ha en kompe­tent person til å følge opp veian­legget under bygging. Veiplanleggeren anbe­fales å benyttes til dette. 

Mann kledd i signalfargede klær. Han går innover en veitrase som er hogt og grovplanert i en granskog. Foto.
Ofte må noen detaljer i bygge­planen endres etter at vege­ta­sjon m.m. er fjernet. Skogkurs anbe­faler at veiplan­legger får oppgaven med å følge opp bygge­pro­sjektet. Foto: Øyvind Juliussen