Generelt om veiplanlegging

Mann som såt på en gjenngrodd vei. Han har en GPS mottaker på en stang og gjør innmålinger. Foto. nger
Innmåling av ytterkant på snuplass. Foto: Nils Olaf Kyllo

Landbruksveier skal omsøkes og godkjennes før bygging og ombygging. Myndighetene har i denne forbindelse anledning til å sette krav om planleggingskompetanse. God planlegging og gjennomføring av nybygg og ombygging er nøkkelen til gode veiløsninger som hele skogbruket er avhengig av for å kunne sikre industrien råstoff, og holde skogsmaskin-entreprenører og transportører i aktivitet hele året. En veiplanlegger må evne å tenke helhetlig for å møte framtidas driftsteknikk og tømmertransport-logistikk. 

Ofte er det gamle veier som skal rustes opp eller bygges om. I slike situasjoner kan det ofte være lurt å tenke helt nytt, ikke låse seg til gammel trasé, men vurdere skogområde i sin helhet. Gamle veier er bygd med datidas utstyr for datidas skogbruk. Når man vurderer gamle veier må man ha kunnskap om både vei og skogbruk for å sikre at investeringa man gjør, står seg over tid. 

Behov for fagkompetanse

Gode helhetlige løsninger planlegges på grunnlag av bred faglig kompetanse hos veiplanleggeren. En vei skal ikke kun gå fra A til B, den skal også betjene skogbruket på en god måte. Det betyr at man tar hensyn til egnet driftsteknikk, hvor det skal legges tømmer langs veien, møteplasser, parkeringsplasser, beredskap etc. En vei er et varig inngrep i naturen, og må planlegges og bygges deretter med hensyn til friluftsliv, natur og miljø. Ved bygging av infrastruktur og skogsdrifter i bratt terreng må vi være aktsomme rundt naturfare-problematikken. Hva innebærer inngrepene for flom, ras og skred? Ved riktig planlegging reduseres faren for konsekvenser for sårbar infrastruktur nedstrøms. 

Byggeledelse

Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse legger premissene for hvordan en vei skal utformes. Det er viktig at alle aktørene som er med i et veiprosjekt forstår viktigheten av at en vei blir planlagt, prosjektert og bygd etter standard og med nødvendige hensyn for å ivareta formålet med veien, – å sikre tilgang til tømmer. Byggeledelse er et effektivt tiltak for å ha en kompetent person til å følge opp veianlegget under bygging. Veiplanleggeren anbefales å benyttes til dette. 

Mann kledd i signalfargede klær. Han går innover en veitrase som er hogt og grovplanert i en granskog. Foto.
Ofte må noen detaljer i byggeplanen endres etter at vegetasjon m.m. er fjernet. Skogkurs anbefaler at veiplanlegger får oppgaven med å følge opp byggeprosjektet. Foto: Øyvind Juliussen