Naturlig foryngelse

Å lykkes med naturlig foryn­gelse krever at man plan­legger hogst ut fra natur­gitte forhold for frøtil­gang og frøår. Dette varierer fra år til år, og kunn­skap om blomst­ring, frøset­ting og gode frøtrær er viktig. 

Podkast: Foryngelse av barskog

I denne episoden får du tips og triks til hvordan du kan få et godt resultat i din skog.

Planting og såing av furu

Skogkurs veileder – 20 sider

Hvorfor kan kultur­for­yn­gelse av furu være et godt alter­nativ til naturlig foryn­gelse, og på hvilke mark­typer det er aktuelt. Den beskriver også fordeler utover den rene volumproduksjonen.


Planting og såing av furu 

Blomstring og frøsetting 

Relativt varme somre gir grunnlag for bloms­ter­an­legg, blomst­ring og frømod­ning. For gran faller blomst­ring og frømod­ning på samme år, men furu bruker to somre fra blomst­ring til frømod­ning. Furua har oftere blomst­ring enn grana, slik at den oftere «treffer» de gode frømod­nings­årene.  Tiden mellom hvert frøår varierer med treslag og voksested. 

Gode frøtrær 

Frøtrær bør ha symmet­riske og dype kroner for å produ­sere mye kongler og være stabile mot vind. Et tre med stor og fin krone har gjerne et godt rotsystem. Nålefarge, krone­lengde og kong­le­mengde viser om trærne er gode frøpro­du­senter. Trærnes arve­lige kvali­tets­egen­skaper bør være gode.

Spiring og etablering 

Spiring er avhengig av godt modent frø, men også av tempe­ratur og fuktighet. Et godt spire­leie må ha stabil tilgang på fuktighet. Det må derfor ikke være lenger enn 3–4 cm fra der frøet ligger, ned til godt omdan­nede humus­sjikt eller mine­raljord som har god kapillær evne hvor røttene får stabil vanntilgang.

Foryngelseskontroll 

Ved kontrollen bør plante­tallet telles opp innenfor sirkler på 50 m2 (radius 3,99 m). Slike sirkler må legges ut syste­ma­tisk. Ofte bør en glissen eller ujevn naturlig foryn­gelse suppleres. For at feltet skal bli jevnt, er det viktig at supple­rings­plan­tingen kommer før foryn­gelsen er blitt over 50 cm høy.