Ungskogpleie

Nødvendig ungskogpleie er et av de mest lønnsomme tiltak en skogeier kan gjøre. Ungskogpleie ivaretar tidligere investeringer, og i tillegg sikrer man optimal produksjon og valgmuligheter for fremtiden.

Ungskogpleie

Temabok

Oppdater deg på ungskog­pleie, vi har flere ressurser. Stell av ungskogen er noe av det viktigste en skog­eier kan gjøre. Den nye temaboka er i tråd med ny skogstandard.

Du får innsikt i økono­miske virke­midler som ytes til gjøre­målet, samt kunn­skap om lønn­som­heten av å utføre ungskog­pleie. Boka viser deg redska­pene som brukes og hvordan ungskog­pleie utføres i praksis.

295,-

Ungskogpleie

Spilleliste Youtube

Gjennom 9 film­klipp får du innsikt i hvordan du plan­legger og gjen­nom­fører ungskog­pleie med ryddesag – på en sikker måte under ulike skogforhold.

Filmklippene er et samar­beid mellom Skogforsk, Säker Skog, Skogsstyrelsen, Skötselskolan, Skogskunskap og Skogkurs.

Ungskogpleie

Skogkurs resyme – 4 sider

Nødvendig ungskog­pleie er et av de mest lønn­somme tiltak en skog­eier kan gjøre. Ungskogpleie ivaretar tidli­gere inves­te­ringer, og i tillegg sikrer man optimal produk­sjon og valg­mu­lig­heter for fremtiden.

Ungskogpleie bør utføres før frem­tids­stam­mene hemmes og skades,
det vil normalt si når disse er mellom 1 og 4 meter.

Ungskogpleie er svært lønnsomt

Brosjyre – 4 sider

«Alle» vet at stell av ungskogen de første 20 årene etter foryn­gelsen er viktig for fram­tids­skogen. Færre setter dette i sammen­heng med fram­tids­sko­gens hogstverdi.

Riktig stell av ungskogen kan øke hogst­inn­tekten med 50%.

Tiltak i tett eller forsømt skog

Skogkurs veileder – 12 sider

Alle bestand i skogen bør følges opp slik at forut­set­nin­gene for god areal­av­kast­ning er tilstede. Utfordringen er at det alltid vi være mange bestand som ikke blir fulgt opp, som medfører forsømt skog med de konse­kvenser det fører med seg. Veilederen gir deg skog­fag­lige og økono­miske råd vedrø­rende bestands­pleie ved ulike høyder:

  • 1–5 meter høyde: Ungskogpleie
  • 9–13 meter høyde: Biotynning
  • 13–19 meter, tynnings­høyde: Forhåndsrydding før tynning
  • Hogstmoden skog: Forhåndsrydding før hovedhogst