Ungskogpleie for profesjonelle – Nettkurs

Etter foryn­gelse er ungskog­pleie det viktigste tiltaket for å sikre en god skog­pro­duk­sjon. En dårlig eller mangel­full ungskog­pleie vil ha en svært negativ økono­misk konse­kvens. I dette kurset vil du lære hvordan du gjen­nom­fører ungskog­pleie som sikrer en optimal verdiproduksjon.

Hensikten med dette kurset er å gi deg kompe­tanse til selv­stendig å kunne gjøre de riktige prio­ri­te­rin­gene og ta beslut­ninger for å plan­legge, gjen­nom­føre og doku­men­tere ungskog­pleie. Kurset legger vekt på at arbeidet skal gjøres i henhold til arbeidsordre/instruks, lovverk, serti­fi­se­rings­ord­ninger og HMS.
NB!
Kurset gir ikke doku­men­tert opplæ­ring i bruk av ryddesag.

Målgruppe

Kurset retter seg mot profe­sjo­nelle som skal drive ungskogpleie.

Tema

  1. Hva er ungskog­pleie og hvorfor vi gjør det
  2. Planlegging og rapportering
  3. HMS og utstyr
  4. Miljøhensyn
  5. Gjennomføring og arbeidsteknikk

Kursgjennomføring

Temaene blir belyst med tekst, bilder og filmer.

Hvert tema inneholder

  • Teori
  • Test deg selv-oppgaver

For å komme videre til neste tema må du ha gjen­nom­ført oppga­vene med minst 60 % riktige svar.

Kursbevis

For å få kurs­bevis må du bestå en avslut­ning­sopp­gave med 35 spørsmål. Du må ha minst 85 % riktig for å bestå. 


Praktisk informasjon

Pris: 600 kroner (inkl. mva)
Anslått arbeids­mengde ca. 2 timer

Kursansvarlig