Formaliteter

Mange lapper med lovparagraftegnet på. Tegning

På denne temasiden vil du finne grunnleggende informasjon om skogsveier, og mye om formalitetene som må følges ved bygging eller ombygging av landbruksvei.

Normaler for skogsbilveier

Håndbok

Normaler for land­bruks­veier er en håndbok som inne­holder tekniske og geomet­riske krav til åtte forskjel­lige klasser av land­bruks­veier, og en bygge­be­skri­velse som forteller hvordan anleggs­ar­beidet bør utføres. Håndboka kan lastes ned i PDF-format. 

Kravene til trans­port­stan­dard har gjennom tiden ført til flere revi­sjoner. Siste revi­sjon er fore­tatt i august 2016. Det er også utar­beidet en kort­ver­sjon på 2 A5-sider.

Kort om politikk og lovverk

Artikkel

Landbruks- og matde­par­te­mentet har ansvaret for skog­po­li­tikken i Norge. Regjeringens poli­tikk framgår blant annet av stats­bud­sjettet, propo­si­sjoner og meldinger, lover og regler og rund­skriv. En egen melding om skog­bruket kom siste gang i 2016.

Private skogsbilveger – ansvarsforhold

Hefte – 18 sider

En skogs­bilvei inne­bærer et ansvar ovenfor brukerne av veien. I utgangs­punktet har veieier/veilag «alt» ansvar, og det krever en bevissthet over hva som kan gjøres for å begrense ansvaret og/eller bruken av veien for å unngå forsik­rings- eller retts­opp­gjør. Nøkkelfaktorer for å ha en bekym­ringsfri skog­svei er: en veistan­dard som er tilpasset tiltenkt bruk, jevnlig vedli­ke­hold, nødven­dige sikrings­tiltak, klare bruks­regler og infor­ma­sjon. I tillegg bør skogeier/veilaget ha en egen forsik­ring på skogsbilveien. 

Ansvar på skogs­bil­veier er ikke et lett tema å frem­legge en fasit om. Toril G. Kjøllesdal (2015) har utar­beidet litt mate­riale som kan hjelpe deg å forstå mer rundt ansvars­for­holdet på private skogsbilveier.

Forside av hefte. Skjermdropp.

Skogsveinettet må planlegges

Artikkel

Å bygge en skog­svei er kanskje det mest kost­bare inves­te­rings­pro­sjektet på skog­ei­en­dommen og det medfører store inngrep i naturen. Staten bidrar årlig med mange millioner gjennom tilskudd til veibyg­ging og indi­rekte gjennom skog­fonds-skatte­for­deler, da handler det om å benytte midlene fornuftig og der de har størst nytte.

To personer som arbeider med innmåling av en veitrase. Foto.

Skilting av landbruksveier

Skogkurs info – 2 sider

Ettersom eierne av veien, etter veilo­vens § 54, er plik­tige i å holde veien i stand og sørge for sikker ferdsel, er det noen ganger lurt, og andre ganger viktig, å gi brukerne infor­ma­sjon.

Skilting regnes som et sikrings­tiltak i Normaler for land­bruks­veier med bygge­be­skri­velse. Husk at en vei uten bom eller presi­se­rende skilt, regnes som åpen for allmenn ferdsel (lov om frilufts­livet – §§ 2 og 4).

Skogveier generelt

Artikkel

En skogs­bilvei er en land­bruksvei (veier med over 50 % trans­port­nytte fra land­bruket) som er bygget for å trans­por­tere ut tømmer på lastebil/ vogntog.

Lastebil med henger som kjører i en sving på en skogsbilveg. Foto.