Formaliteter

Mange lapper med lovparagraftegnet på. Tegning

På denne temasiden vil du finne grunnleggende informasjon om skogsveier, og mye om formalitetene som må følges ved bygging eller ombygging av landbruksvei.

Kort om politikk og lovverk

Artikkel

Landbruks- og matde­par­te­mentet har ansvaret for skog­po­li­tikken i Norge. Regjeringens poli­tikk framgår blant annet av stats­bud­sjettet, propo­si­sjoner og meldinger, lover og regler og rund­skriv. En egen melding om skog­bruket kom siste gang i 2016.

Ansvar på private skogsbilveier

En skogs­bilvei inne­bærer et ansvar ovenfor brukerne av veien. I utgangs­punktet har veieier/veilag «alt» ansvar, og det krever en bevissthet over hva som kan gjøres for å begrense ansvaret og/eller bruken av veien for å unngå forsik­rings- eller retts­opp­gjør. Nøkkelfaktorer for å ha en bekym­ringsfri skog­svei er: en veistan­dard som er tilpasset tiltenkt bruk, jevnlig vedli­ke­hold, nødven­dige sikrings­tiltak, klare bruks­regler og infor­ma­sjon. I tillegg bør skogeier/veilaget ha en egen forsik­ring på skogsbilveien. 

Ansvar på skogs­bil­veier er ikke et lett tema å frem­legge en fasit om. Likevel er det lurt å være bevist om ditt veian­svar. Advokat Toril G. Kjøllesdal (2015) har utar­beidet et hefte som kan hjelpe deg å forstå mer rundt ansvars­for­holdet på private skogsbilveier.

I tillegg har Skogkurs laget et hefte som i større grad kobler ansvar mot den prak­tiske orga­ni­se­ringen og driften av skogsveien.

Forside av hefte. Skjermdropp.

Skogsveinettet må planlegges

Artikkel

Å bygge en skog­svei er kanskje det mest kost­bare inves­te­rings­pro­sjektet på skog­ei­en­dommen og det medfører store inngrep i naturen. Staten bidrar årlig med mange millioner gjennom tilskudd til veibyg­ging og indi­rekte gjennom skog­fonds-skatte­for­deler, da handler det om å benytte midlene fornuftig og der de har størst nytte.

To personer som arbeider med innmåling av en veitrase. Foto.

Viktige gjøremål i et veibyggeprosjekt

Artikkel

Før bygging av vei, under­veis og etter er det mange gjøremål som skal følges opp. Denne artik­kelen gir deg en oversikt.

Skilting av landbruksveier

Skogkurs info – 2 sider

Ettersom eierne av veien, etter veilo­vens § 54, er plik­tige i å holde veien i stand og sørge for sikker ferdsel, er det noen ganger lurt, og andre ganger viktig, å gi brukerne infor­ma­sjon.

Skilting regnes som et sikrings­tiltak i Normaler for land­bruks­veier med bygge­be­skri­velse. Husk at en vei uten bom eller presi­se­rende skilt, regnes som åpen for allmenn ferdsel (lov om frilufts­livet – §§ 2 og 4).

Skogveier generelt

Artikkel

En skogs­bilvei er en land­bruksvei (veier med over 50 % trans­port­nytte fra land­bruket) som er bygget for å trans­por­tere ut tømmer på lastebil/ vogntog.

Lastebil med henger som kjører i en sving på en skogsbilveg. Foto.