Formaliteter

Mange lapper med lovparagraftegnet på. Tegning

På denne temasiden vil du finne grunnleggende informasjon om skogsveier, og mye om formalitetene som må følges ved bygging eller ombygging av landbruksvei.

Normaler for skogsbilveier

Håndbok

Normaler for landbruksveier er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til åtte forskjellige klasser av landbruksveier, og en byggebeskrivelse som forteller hvordan anleggsarbeidet bør utføres. Håndboka kan lastes ned i PDF-format. 

Kravene til transportstandard har gjennom tiden ført til flere revisjoner. Siste revisjon er foretatt i august 2016. Det er også utarbeidet en kortversjon på 2 A5-sider.

Kort om politikk og lovverk

Artikkel

Landbruks- og matdepartementet har ansvaret for skogpolitikken i Norge. Regjeringens politikk framgår blant annet av statsbudsjettet, proposisjoner og meldinger, lover og regler og rundskriv. En egen melding om skogbruket kom siste gang i 2016.

Private skogsbilveger – ansvarsforhold

Hefte 18 sider

En skogsbilvei innebærer et ansvar ovenfor brukerne av veien. I utgangspunktet har veieier/veilag «alt» ansvar, og det krever en bevissthet over hva som kan gjøres for å begrense ansvaret og/eller bruken av veien for å unngå forsikrings- eller rettsoppgjør. Nøkkelfaktorer for å ha en bekymringsfri skogsvei er: en veistandard som er tilpasset tiltenkt bruk, jevnlig vedlikehold, nødvendige sikringstiltak, klare bruksregler og informasjon. I tillegg bør skogeier/veilaget ha en egen forsikring på skogsbilveien. 

Ansvar på skogsbilveier er ikke et lett tema å fremlegge en fasit om. Toril G. Kjøllesdal (2015) har utarbeidet litt materiale som kan hjelpe deg å forstå mer rundt ansvarsforholdet på private skogsbilveier.

Forside av hefte. Skjermdropp.

Skogsveinettet må planlegges

Artikkel

Å bygge en skogsvei er kanskje det mest kostbare investeringsprosjektet på skogeiendommen og det medfører store inngrep i naturen. Staten bidrar årlig med mange millioner gjennom tilskudd til veibygging og indirekte gjennom skogfonds-skattefordeler, da handler det om å benytte midlene fornuftig og der de har størst nytte.

To personer som arbeider med innmåling av en veitrase. Foto.

Skilting av landbruksveier

Skogkurs info 2 sider

Ettersom eierne av veien, etter veilovens § 54, er pliktige i å holde veien i stand og sørge for sikker ferdsel, er det noen ganger lurt, og andre ganger viktig, å gi brukerne informasjon.

Skilting regnes som et sikringstiltak i Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse. Husk at en vei uten bom eller presiserende skilt, regnes som åpen for allmenn ferdsel (lov om friluftslivet §§ 2 og 4).

Skogveier generelt

Artikkel

En skogsbilvei er en landbruksvei (veier med over 50 % transportnytte fra landbruket) som er bygget for å transportere ut tømmer på lastebil/ vogntog.

Lastebil med henger som kjører i en sving på en skogsbilveg. Foto.