Viktige gjøremål i et veibyggeprosjekt

Dumper og en gravemaskin som er i arbeid på en skogsbilveiprosjekt. Foto.
Dumper og graver. Foto: Martin Bråthen

Før bygging av vei, underveis og etter er det mange gjøremål som skal følges opp. Denne artikkelen gir deg en oversikt. 

Huskeliste over gjøremål

Over er link til en liste over de fleste viktige trin­nene i et veibyg­gings­pro­sjekt. Oppgaver som må gjøres er streket under. Rekkefølgen er ikke alltid like viktig, men det anbe­fales at du tar stil­ling til alle og huker av alle punkter. 

Før byggestart  

Når kommunen har godkjent omsøkt tiltak, kan tiltaket gjen­nom­føres i tråd med kommu­nens vedtak og etter kravene i Normaler for land­bruks­veier med bygge­be­skri­velse. De fleste skog­s­veiene som bygges i Norge finan­sieres ved tilskudd fra staten, skog­fond og egne midler. Før tiltaket iverk­settes, må finan­sie­rings­planen være på plass. Dersom det er gitt tilsagn om tilskudd, er det en forut­set­ning at det utar­beides en bygge­plan som er godkjent av kommunen før anleggs­ar­beidet starter. 

Tilbud/anbud

Når kommunen har godkjent at tiltaket kan gjen­nom­føres og bygge­kost­na­dene er spesi­fi­sert (fortrinnsvis gjennom bygge­planen), er det tid for å innhente et bindende tilbud om å utføre arbeidet.
Hensikten er å få utført arbeidet til billigste pris, eller på beste vilkår. Mange velger «beste anbuds­prin­sippet» hvor pris, tids­punkt for ferdig­stil­ling og kvalitet sammen­sveises. Andre velger pris etter medgått tid.

Det er utar­beidet noen skje­maer som kan være til hjelp.

Byggingen 

Kommunen setter i sitt vedtak om godkjen­ning en tids­frist for gjen­nom­fø­ringen av nybyg­gingen eller ombyg­gingen. Det er mulig å søke utset­telse på inntil to år. 

Hvordan en vei blir til, vil variere sterkt med terren­gets utfor­ming, geolo­gien på stedet, tilgjen­ge­lige massetak i nærheten og entre­pre­nørs utstyr.

For å sikre kvalitet og effek­ti­vitet anbe­fales det å benytte en profe­sjo­nell veiplan­legger til å utar­beide en bygge­plan som entre­pre­nøren skal følge. Avvik fra denne skal kun skje etter innhold i kontrakt eller etter konsul­ta­sjon med kontakt­person. Kontaktperson er en som er utpekt/hyret til å følge opp prosjektet. Ved endringer som medfører økte anleggs­kost­nader bør dette avtales skriftlig mellom partene. 

Skogkurs anbe­faler

Uansett om du søker tilskudd eller ikke; utar­beid en bygge­plan. Det er et ypperlig arbeids­do­ku­ment for entre­prenør som gjør at entre­prenør kan jobbe raskere og mer effek­tivt og samtidig utføre jobben i henhold til vilkår og krav. Trolig vil du tjene inn utgif­tene med å hyre en veiplan­legger til jobben ved at entre­prenør får jobbet raskere og unngår feil. Feil oppdaget ved resul­tat­kon­troll kan bli meget kost­bart å rette opp i, spesielt hvis entre­prenør alle­rede har forlatt anlegget.

Oppfølging 

En repre­sen­tant fra veilaget (oftest leder) skal følge opp veian­legget. Skogeier/veilaget er bygg­herre og det følger ansvar og plikter med dette. Det er viktig å følge opp veian­legget både med hensyn til sikkerhet til de arbei­dende og veiens kvalitet. Ta imot innspill fra entre­prenør, vurdere prak­tiske endringer fra bygge­planen, og sørge for faktu­re­ring og tilskudds utbe­ta­ling under­veis m.m. Ofte kan det være prak­tisk og faglig lurt å enga­sjere en bygge­leder og evt. en bygg­herres repre­sen­tant til å utfylle de fleste av oppføl­gings-oppga­vene. En profe­sjo­nell veiplan­legger er naturlig å kontakte. 

Les mer om bygge­le­delse i dette info-arket fra Skogkurs: «Byggeledelse på skogs­bil­vei­an­legg»  

Kontroll  

Kommunen skal foreta slutt­kon­troll av alle skog­s­veier som har mottatt stats­til­skudd og minimum 25% av alle veier bygd uten tilskudd, men som er godkjent etter forskrift om plan­leg­ging og godkjen­ning av skog­s­veier. Veianlegget skal ha slutt­kon­troll før slite­laget legges på. På befa­ringen deltar entre­prenør og bygg­herre (i utgangs­punktet er dette skogeier/ leder i veilaget). Det er derfor viktig å melde om befa­ring til kommunen i god tid før entre­prenør legger ut slite­lags­grus og forlater anlegget. 

Før slutt­god­kjen­ning: Bilde 1: Statsforvaltningen er betenkt over denne løsningen. Moralen må være: Bruk veiplan­legger og følg planene! Inntaket på denne stikk­renna er anlagt vel luftig.
Bilde 2: Måle stig­ning i de brat­teste bakkene og på «plasser» er viktig for å sikre at veien blir funk­sjo­nell og sikker. På bildet måles stig­ningen i forbin­delse med en velte­plass. Begge foto: Martin Bråthen 
 

Etter at veien er ferdig 

Det er ekstremt viktig at skogeier/veilaget har en stra­tegi for kommende vedli­ke­hold. Jevnlig vedli­ke­hold er avgjø­rende for å ivareta veiens kvalitet og levetid. Kommunen kan uavhengig om tilskudd blir gitt, sette som vilkår at veien skal vedli­ke­holdes x‑antall år. Hvis tilskudd blir omsøkt og bevilget medfølger en vedli­ke­holds­plikt, ofte satt til 25 år etter slutt­god­kjen­ning.  
 
Vel så viktig er riktig bruk.  Ofte er bruks­reg­lene omtalt i vedtek­tene som alle medlemmene/eierne av veien skal ha kjenn­skap til, men husk å formidle reglene til bruks­be­ret­ti­gede og andre som har fått adgang til veien. 

Les mer under tema­siden drift og vedlikehold. 

Skogkurs mener

Uansett om det blir søkt tilskudd eller ikke:
- Kommunen bør sette et vilkår ved godkjen­ning av søknad om bygging et vilkår om at det skal utar­beides en bygge­plan!
- Om prosjektet er komplekst, over en viss lengde (f.eks. +300 m) eller er i områder der andre verdier er sentrale (f.eks. friluftsliv, verna-vass­drag, mange kultur­minner, natur­fare-risiko etc.) bør kommunen i tillegg stille vilkår om bruk av veiplan­legger.
- Kommunen bør sette som vilkår ved godkjen­ning av søknad om bygging at veien skal vedli­ke­holdes etter ferdig­stil­ling i minst 25 år.
- Ofte behandler ikke en kommune mange land­bruksvei­saker i løpet av et år. Få kommuner har flere pågå­ende veisaker samtidig. Av den grunn mener Skogkurs at kommunen også skal sette som vilkår at samt­lige veier skal slutt-godkjennes (før slite­laget kjøres ut). Skogbrukssjefen/kommunen må være grundig i sin vurde­ring når det kommer til forhol­dene som har betyd­ning for vann­hånd­te­ring, bære­evne og kjøre­tek­niske egen­skaper (kurver, stig­ning og utfor­ming av «plasser»). Bruk veiplan­legger til konsul­ta­sjon om nødvendig.