Normalkontrakt for bygging av landbruksvei

Du bør alltid inngå skrift­lige avtaler, en kontrakt med entre­prenør i forbin­delse med bygge- og anleggs­ar­beid på din landbruksvei.

Når en vei skal bygges, ombygges, opprustes eller om det skal gjen­nom­føres tiltak som ikke kan defi­neres som ordi­nært og regel­messig vedli­ke­hold skal enter­prise­form defi­neres i en SHA-plan jf. byggherreforskriften.

For et veilag bør kontrakt­stan­darden, NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggs­kon­trakt, benyttes. En avtale mellom et veilag og entre­prenør vil regnes som en profe­sjo­nell enterprise.

Når arbeids­opp­draget er å forstå som en forbru­ker­en­tre­prise, en avtale mellom en privat­person og en entre­prenør, kan «Normalkontrakter for bygging av land­bruks­veier» benyttes. Nedenfor finner du tre stan­dard­skje­maer som kan være til hjelp: 1.Anbudsinnbydelse, 2. Anbud og 3. Normalkontrakt.