Normalkontrakt for bygging av landbruksvei

Skjemaene Anbudsinnbydelse (Landbruksdepartementet 1994), Anbud for utfø­relse av skog­svei­an­legg (Landbruksdepartementet 1998) og Normalkontrakt for utfø­relse av skog­svei­an­legg (Landbruksdepartementet 1994) er moder­ni­sert og fore­ligger nå i digital form.

Det er lagt vekt på bruker­venn­lighet, tyde­lig­gjø­ring og fore­tatt enkelte presi­se­ringer og tilpas­ninger til tilgren­sende lover, forskrifter samt til Normaler for land­bruks­veier med bygge­be­skri­velse. Dette inne­bærer at samt­lige skjema nå er digi­tale og at det i skjema Anbud for bygging av land­bruksvei er lagt inn mate­ma­tiske beregninger.

Samtlige skje­maer er digi­tale. Skjema 1 og 3 er i pdf-format, skjema 2 er et excel-ark med bereg­ninger. Normalt foregår navi­ga­sjon mellom felt ved bruk av tabu­lator-tasten. På skjema 2 er det nødvendig å bruke mus for å veksle mellom enkelte store tekstfelt.

NB! Vi anbe­faler å laste ned doku­men­tene for å oppnå ønsket funk­sjo­na­litet og for å kunne lagre.