Skogbruksplan

Lauvinnblanding

En skogbruksplan inneholder en oversikt over skogressurser og miljøverdier på en skogeiendom. Informasjonen presenteres i kart og utarbeides for de deler av eiendommen hvor det drives skogbruk. Skogbruksplanen kan bestå av flere produkter, blant annet råd om hvordan eiendommen bør drives etter en avveining mellom ulike hensyn. 

Skogbruksplanlegging og miljø­re­gist­re­ring skjer som regel samtidig, dette fordi man trenger grunn­lags­data fra skogres­surs­kart­leg­gingen for å finne livs­mil­jøer og avsette nøkkel­bio­toper på eiendommen. 

Bruk av digital skogbruksplan – nettkurs

Kurset er en innfø­ring i bruk av den digi­tale skog­bruks­planen. I tillegg blir du kjent med de viktigste begre­pene som brukes i skog­bruket, samt at det gis en smakebit på hva skogen kan bety for deg rent økonomisk.

skjermbilde av skogbruksplan.

Kurs: Praktisk bruk av skogbruksplan

Kurset er tilpasset skog­eiere som nylig har mottatt skogbruksplan.

Skogeierne lærer å bruke planen til å plan­legge gjøremål og å ta riktige beslut­ninger ut fra egne og fami­liens prio­ri­te­ringer, for en aktiv og bære­kraftig utnyt­telse av skogen.
Kurset er tilrette­lagt for 3–4 timer, og gjen­nom­føres ofte på kveldstid. Deltakerne tar med sin egen skog­bruks­plan.
Diskusjon, erfa­rings­ut­veks­ling og avkla­rende spørsmål er sentrale deler i kurset.

Ta kontakt for ønsket kurs

Skogeier som aktiv forvalter (kurs)

Dette kurset har som mål å gjøre deg som deltaker til en mer aktiv forvalter av din skogeiendom.

Skogeier får veiledning.

Bærekraftig bruk av skogressursene i Norge

Prosjektets primære mål var å bidra til bedre utnyt­telse av skogres­surser og produk­sjons­res­surser samt å bidra til færre konflikter mellom miljø­hensyn og skogs­drift i normalt og bratt terreng.

  • Steinar Lyshaug

    Steinar er senior prosjekt­leder, og har fagansvaret for infra­struktur. Steinar kaller seg selv «praka­de­miker», og har lang fartstid i veifaget, både teore­tisk og prak­tisk. Utover å brenne for skog­bru­kets blod­årer (altså skogsveiene), har Steinar enga­sjert seg i skog og natur­fare-tema­tikken i flere år. I tillegg har Steinar jobbet mye med skog­bruks­plan­leg­ging helt fra han gikk ut fra NLH i 2000