Praktisk bruk av skogbruksplan – 4 timer – kursbeskrivelse

skjermbilde av skogbruksplan.

Kurset er tilpasset skog­eiere som nylig har mottatt skogbruksplan.

Skogeierne lærer å bruke planen til å plan­legge gjøremål og å ta riktige beslut­ninger ut fra egne og fami­liens prio­ri­te­ringer, for en aktiv og bære­kraftig utnyt­telse av skogen.

Emner for kurset:

  • Skogbruksplanens innhold.
  • Skogens utvik­lings­faser.
  • Faguttrykk og terminologi.
  • Skogbruksplankartet.
  • Skogbrukets aktører.
  • Planens miljøin­for­ma­sjon og skog­ei­e­rens miljøansvar.
  • Skogfond og tilskuddsordninger.
  • Tømmerressursenes økono­miske verdi.
  • Å bruke planin­for­ma­sjonen til plan­leg­ging av skog­kultur, hogst, beregne tømmer­inn­tekter, veibyg­ging mm.

Varighet og praktisk info

Kurset er tilrette­lagt for 3–4 timer, og gjen­nom­føres ofte på kveldstid. Deltakerne tar med sin egen skog­bruks­plan.
Diskusjon, erfa­rings­ut­veks­ling og avkla­rende spørsmål er sentrale deler i kurset.