Gjødsling

Skoggjødsel

Tilveksten i de fleste barskoger i Norge begrenses av tilgjen­gelig nitrogen i skog­sjorda. Etter tilførsel av nitro­gen­gjødsel øker treets opptak av andre nærings­stoffer også. Den økte tilveksten kan gi et behov for økt tilførsel av mikro­næ­rings­stoffet bor.

Gjødsling

Skogkurs info – 2 sider

Gjødsling gir meget god avkast­ning fordi det i forhold til andre inves­te­ringer i skog­bruket er kort tid fra inves­te­rings­tids­punktet til hogst.

Gjødsling

Gjødsling

Skogkurs resyme – 4 sider

En vellykket gjøds­ling med tilførsel av 15 kg nitrogen (N) pr. dekar i nær hogst­moden barskog vil øke tilveksten med 0,1–0,2 m³ /daa/år i en 6–10 års periode etter gjødslingen. 

Etter denne peri­oden er effekten borte og bestandet bør da normalt hogges.

Gjødsling

Skogkulturkalkulatoren

Bruk skog­kul­tur­kalk­u­la­toren til å beregne lønn­som­heten av gjødsling!

I  podkasten over får du høre når og hvordan skog­bruket gjødsler. Og ikke minst; – hvorfor vi bør gjøre enda mer av det.

Hos Landbruksdirektoratet finner du retnings­linjer for søknad om tilskudd mm. til gjødsling.

Mer om gjøds­ling av skog som klima­tiltak, inklu­sive beskri­velse av miljø­ri­si­koer finner du i denne rapporten fra Miljødirektoratet.