Gjødsling

Skoggjødsel

Tilveksten i de fleste barskoger i Norge begrenses av tilgjengelig nitrogen i skogsjorda. Etter tilførsel av nitrogengjødsel øker treets opptak av andre næringsstoffer også. Den økte tilveksten kan gi et behov for økt tilførsel av mikronæringsstoffet bor.

Gjødsling

Skogkurs info – 2 sider

Gjødsling gir meget god avkastning fordi det i forhold til andre investeringer i skogbruket er kort tid fra investeringstidspunktet til hogst.

Gjødsling

Gjødsling

Skogkurs resyme – 4 sider

En vellykket gjødsling med tilførsel av 15 kg nitrogen (N) pr. dekar i nær hogstmoden barskog vil øke tilveksten med 0,10,2 m³ /daa/år i en 610 års periode etter gjødslingen. 

Etter denne perioden er effekten borte og bestandet bør da normalt hogges.

Gjødsling

Skogkulturkalkulatoren

Bruk skogkulturkalkulatoren til å beregne lønnsomheten av gjødsling!

I  podkasten over får du høre når og hvordan skogbruket gjødsler. Og ikke minst; hvorfor vi bør gjøre enda mer av det.

Hos Landbruksdirektoratet finner du retningslinjer for søknad om tilskudd mm. til gjødsling.

Mer om gjødsling av skog som klimatiltak, inklusive beskrivelse av miljørisikoer finner du i denne rapporten fra Miljødirektoratet.